Air Senegaal, Mbele maa Noddaandu Fulɓe he Kofgol Juuɗe Noote, e Hol ko Waawi won’de Rewam mum

Salaade Pulaar/Fulfulde jeyee he nder ɗemɗe gollorɗe Air Senegaal, gaa-ga jojjannde Fulɓe yoolaande he nder kuwtorogal ngal leydi fof renndi, ene waɗi kadi yiyannde fagguduyankoore to bannge njulaagu e njeeñcudi. He nder kuule njulaagu wiyaa ko coodoowo ko laamɗo, ɗuum firti jeeyoowo ene foti waɗde kala ko ene weltina kiliyaan mum, wonaa tan mbele haa o sooda laawol gootol, kono mbele kadi omo sooda o soodta.

Kala nde o hatojini e ko waynon omo rutto he jeeyatnooɗo mo o. Nde tawnoo yeeyooɓe ene keewi kadi so tawii julanke o kala mo o yeeyi hannde artataa so ɓooyi o hawridinat soodooɓe, rewantamo heen ko nattude jarnude. Weltin’de kiliyaan mum kadi, gaa-ga ko ɗuum artirta oon ñalnde wonnde ko, ene addana oon kadi mantude julanke mum oo he yeeso woɗɓe, te Pulaar wiy: “So a ñallidii e giɗo neɗɗo ñallaa yiɗde ɗum, kono so a ñallidii e gaño mum kadi ñallaa añde (wañde) ɗum.” Ndeke noon he kuule njulaagu seedamfaagu moƴƴu ummoraade kiliyaan mum ko ɓanngin gol, kono ko noon ne seedamfaagu mbonngu ko yammin’de.

So tawii jeeyowo no ɓuriri heewde kiliyaaneeɓe fof ɓurata moƴƴyde he njulaagu makko, ndeen Air Senegal, wiyde ene fuɗɗoroo haɓde e Fulɓe koko Amerikanaaɓe mbiyata ko: “It doesn’t make business sense.” Alaa ko haali kadi nde ɓe mbiy e ɓe ngostoroo Pulaar Wolof. Ko adii fof he nder Senegaalnaaɓe ko Fulɓe ɓuri heen waawde ɗannaade, gila to bannge Afrik,Orop, haa Amerik, hayso tawi Jolfuɓe ne mabɗtii jooni ɗannoraade ko wayno Itali e Espaañ. Ko wonaa ɗuum koo, kompañi ndiwoowa kaa fayndaare mum ko won’de, kompañi ɓurɗo mawnude he nder Afrik haa ɓuri teeŋtudi he Hiirnaange Afrik. Te so en ƴeewi leyɗeele Renndo Faggudu Hiirnaange Afrik (CEDEAO) so wonaa Cap Vert e Liberia, leyɗeele jeyaaɗe heen ɗe kala Pulaar/Fulfulde ene haale heen. So Air Senegaal ɓeydiino Pulaar/Fulfulde he ɗemɗe mum gollorɗe maa ɗuum wonatno njaaɓnirdi ndi ene fooɗta ɓeen Fulɓe kala, addana ɗum en diwde he makka. E ɗen teskoo nde Macky Sall laami Senegaal wonaa Fulɓe Senegaalnaaɓe tan mbeltii heen, kono ko Fulɓe adunaaru nduu kala mbelti heen, haa yimooɓe Fulɓe Nigeria e Kamerun fof penti jimɗi (Gimɗi) ene njima Macky Sall. So tawii, so Fulɓe Senegaal fu mbeltiima Fulɓe adunaaru nduu fof mbeltoto, ndeen haawnaaki so ɓe kofii juuɗe maɓɓe he Air Senegaal Fulɓe fof kofat juuɗe mum en. Te keewal Fulɓe winndere ene eyɓinee hakkund cappanɗe joy haa cappanɗe jeegom miliyoŋ walla nii won wiyooɓe wonii teemedere miliyoŋ. Julanke ƴoƴɗo noon fotaani ƴettude cappanɗe jeegom miliyoŋ kiliyaan wostoroo ɗum en wiyeteeɓe so keewi ɓuraani miliyoŋaaji jeegom, alaa ko haali noon joomum ene waawnoo renndin’de fof nawa kadi jiggoyoo goɗɗum nii watta heen. Air Senegaal sinno ko julankooɓe ƴoƴɓe ngonno, wonaa Pulaar tan kono e ɓe potnoo ɓeydude he ɗemɗe maɓɓe liggorɗe hay Hawsankoore e Mandinkoore (Bammbara, Jula, Soose e Malinke.)

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.