Daartol Senegaal Kuuɓnungol, tummbitte joy gadane ɗee Njaltii.

Winnditaade daartol Senegaal ngam rimɗitin’de hakkillaaji ɓiyɓe leydi ndii, ko ɗuum woni fayndaare goomu daartiyankeeɓe wittooɓe umminɓe eɓɓaande ngam winnditaade daartol Senegaal kuuɓnungol ngol ene tijja maa won noogaas e joy(25) tummbitere .

Ummini ndee eɓɓannde ko Prof. Iba Deer Caam, daartiyanke kadi meeɗnooɗo won’de jaagorgal he laamuuji Senegaal jawtuɗi.

Duttorɗe daartol Senegaal ene wayno kanum fof fawii tan ko he ko tuubakooɓe laamuuji koloñaal mbinndunoo. Te ene laaɓi hannde ɗeen ballifanɗe pawanooka he dow nuunɗal, ndeke ko heewi heen winndiraaka no goongɗiri. Nde tawnoo joom mum en njiɗnoo ko ubbude daartol goonga ngol e famɗin’de ɗum haa mbaawa waklittde hakkillaaji ɓiyɓe leydi Senegaal, mbele maa ɓe mbaaw saasnude njiimaandi maɓɓe he dow mum en, ɓe koɗna he hakkillaaji mum en yawde koye mum en e yawaade hanki mum en. Ɓe toowna neɗɗaagal maɓɓe e daartol maɓɓe mbele maa kalfaandi maɓɓe he dow mum en waaw jaalaade.

Tummbitte joy gadane ɗee pawaama he juuɗe hooreejo leydi o, Makki Sal, ñalnde Talaata 16/07/2019.

Eɗen ciftora mawɗo leydi o teeŋtiniino nafoore kimmugol ngoo ɗoo eɓɓo tuma nde o fiiletee ɗiɗaɓol Ñalnde 02/04/2019. “ Ene jeyaa he payndaale ngal ɗoo gollal,” o wiy kanko mawɗo leydi o, “ko mbele yo ngal won ngooroondi baylagol tippudi jaŋde nde. So en njannginat daartol Sarlmaañ (Charlemagne) en walla a woɗɓe kay njanngininen ngol ɗoo daartol he nder duɗe men gila he lesse-lese haa jaaɓi-haaɗtirdi. Hoto en njejjit wonnde maccungaagu e njiimaandi (koloñaal) fof fawanoo ko he yeddude daartol, neɗɗaagal, e pinal neɗɗo ɓaleejo.”

Tummbitte gadiiɗe muuleede ɗee njowitii ko he ado-daartol, ganni (ɓooymaa), mahtaade wertaango Senegaal hakkunde tuggude teemedannde sappo e goo haa heɓi teemedannde sappo e jeegom (xi-xvi )hare e tiiɗtin’gol laamu koloñaal 18 17 hah 1914 walla grew liggotonooɓe he laabi laana njoorndi (les cheninots) baɗnooɗi 1938 haa heewɓe mboomii heen.Tummbitte noogaas (20) keddiiɗe ɗee maa njaltu ɗo e 2024, fawaade e jaltigol tummbitte joy kala hitaande.

Profossoor Abubakri Musa Lam, kemityanke jeyaaɗo he nguun goomu winndiyankeeɓe, he nder yeewtere nde o waɗdunoo e RFI Fulfulde, o eeriima yimɓe ɓee nde coodata ɗeen defte ɓ taroo ɗum en. Sabu nafoore golle ɗee mbaawata feeñde ko huwtoraade ganndal nagl. O eeriima yimɓe ɓee kadi nde kirjinta laamu Senegaal, firde defte ɗee he ɗemɗe ngenndiije Senegaal, ko wayno Pulaar.

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.