Media janngo, Holno Internet waawi wallirde Pulaar e Ƴellitde Caaktirɗe Kabaruuji?

Gargol internet addii kesam-hesaagu heewngu kadi waylii geɗe keewɗe ummoraade he mbaydiiji mum en ngaadanteeri, newni ɗum, haa weeɓani mo woni kala. Wontii won geɗe keewɗe ɗe neɗɗo suusano hooynanaade hanki, hannde waɗtii ballaade ɗum heɓa ko aldaa e tampere.

Hayso internet woppii batte peɗeeli mum he kala fannu gollorgal hannde ne, ko he caaktugol kabaruuji internet ɓuri addude mbayliigu patamlamu. Ko wonaa tan “reseau sociaux-ji” ɗii, kono kala ko wiyetenoo hanki caaktirgal kabaaru (media) internet waylii no gollortee hannde.

So en ƴettii yeru jaaynde (Journal), hannde ene waynoo hay leyɗeele ɓamtiiɗe ɗee, ɗo jaaynde joginoo doole mawɗe he nder nguurndam renndooji mum en, jaaynde ɗereeji (muulateeɗe) nana maayta heen. Sahaa kala aɗa nana jaayndeeji mawɗi ene ndartina muulde jaayndeeje mum en, wonta ko he internet tan ɓe njaltinta ɗum. Addi ɗum noon, hono no mbiyɗen ni, ko sabu newogol udditde lowre geese (site web ) addaani yimɓe heewɓe waɗde lowe mum en caaktirɗe kabaruuji, tawa ko ndeppistoo heen wonataa hay gootel he nder teemedere (1%) ko joom en jaayndeeji gaadanteeji ɗii ndeppistoo ngam waawde wuurde ko.

Hol ko Sosde lowre geese laaɓndii ?

Sosde jaaynde internet ko laaɓndii ko tiiɗaani, so en njerondirii ɗum e jaaynde muulateende (ɗereeji). Caggal nde joom mum ndañi ordinateer e jokkorgal (connexion) interent, ko o hatojini tan ko lowre-geese (site-web) ɗuum ɗo adan ɗoo ene heɓoo hay e mehre so joom mum huwtoriima CMS en bayɗino WordPress, Joomla walla Drupal, kono so oon tigi ene felliti mahde ko ene wona gollorgal koolningal kadi belngal ndaarde ko maa haralleeɓe ( web designer en) njanta heen. Ɗuum noon ene laaɓndi waɗde jungo mum e jiifa, kono hay ɗuum ko ɗo doole joom mum tolnii tan feƴƴata, kono ene wona tuggude e 150,000.00 F CFA haa 700,000.00 e no haajuuji mbaydi. So gasii ko dañde beernoowo (hebergeur/host service) mo ene mooftan maa lowre maa he nder ngaandiijo (serveur) mum. Ɗuum ne ene waɗi mbaydiiji ɗiɗi. Ene waɗi ko wiyetee beernoowo denndaaɗo ( hébergement mutualisé/ shared hosting) tawa ko lowre maa e lowe goɗɗe koɗdinaa he nder ngaadiijo (serveur) gooto, walla beernoowo keeroraaɗo (hébergement dédié/ dedicated hosting) tawa ko lowre maa tan hoɗnaa he ngaadiijo mum bannge. Mo sakket oo ɓuri hisde kadi so neɗɗo yiɗii udditte lowre ndee he internet ko kanum ɓurata yaawde jaabaade, kono kadi kanum ɓuri tiiɗde njaru (coggu). Wonan’de puɗɗotooɗo, hay gadanoo oo ene moƴƴi. Njaru mum lewru ene waawi fuɗɗoraade $6.00 (3000 F cfa) haa $ 25.00 (12,500.00 F cfa), kono so tawii ko beernoowo keeroriiɗo o ene wona $118.99 haa $148.98 lewru kala, kadi ɓe njiɗata ko yo a renndin ɗum njoɓiraa hitaande ko famɗi fof walla duuɓi ɗiɗi. Kompañeeji keewɗi ene mbaɗa ɗum ko wayno, hostgator, GoDaddy e goɗɗi keewɗi fawaade he leydi ndi joom mum woni. So ɗum fof ɓennii ko dañde innde domen (nom de demaine/domain name) ko kanum wonata ñiiɓirde lowre maa he nder geese, ko wayno www.pulaaronline.com walla https://binndipulaar.com. So a ƴetti “.com” ene waawi jarde $14.95 haa $19.98 (7000 F cfa haa 10,000 F cfa) walla so a ƴetti gasirɗe ko wayno “.sn” ene waawi yahde haa 30,000 fcfa hitaande kala.

So en tonngii, mbiyɗen sosde lowre geese ene waawi waasde jarde hayhuunde walla fuɗɗoroo 50,000. cfa haa 1000,000.00, e no haajuuji e doole joom mum en mbaydi.

Awantaas Jaaynde Internet he dow jaaynde ɗereeji

Sikke alaa, ko njaru mum weeɓde woni awantaas ɓurɗo mawnude he sosde jaaynde internet. Jaaynde internet soklaani gollorde (huɓeere) mawnde hono no jaaynde ɗereeji ni. Jaayndiyankeeɓe mayre ene mbaawi liggodaade he nokku tokooso, walla nii gooto heen kala liggo bannge mum tawa ko ɓe njooɗdo too heewaaani. Kala nde ɓe cokkli diisnondirde e ɓe mbaawi waɗde batu he skype walla conference call ɗuum e peeje goɗɗe ɗe karallagal newnani yimɓe hannde. E ɓe mbaawi habrondirde e wostondirde miijooji rewrude e email. Ɗuum en jiyi, maa ustu fereeji, kasdiiji ceerɗi walla coggu galleeji mawɗi ceerɗi; maa ustu njoɓɗeele kuuraaji e telefonaaji hakknde leydi e leydi walla faksuuji e telegaraamuuji. Jaaynde internet soklaani yoɓde njoldiiji (transport) ngam sarde jaaynde mum he nokkuji ɗo ɗi njeeyetee ɗo walla aandude heen so lammbiraama.

E mbeñdi jaaynde ɗereeji, jaaynde internet ene heɓoo e kala nokku ɗo internet woni he nder aduna he (so wonaa tawa lowre ndee ko haɗaande he oon nokku). Neɗɗo ene waawi taraade ɗum he ordinatoor, tablet walla cinndel (portable) mum he kala sahaa.

Jaaynde Julornde walla blog?

Nde kaalaten dow too haala jaaynde internet ndee ene e hakkille men ɗiɗo kala, jiɗɗo waɗde blog tan o, e jaayndiyanke (walla nii entrepreneur ) jiɗɗo fuɗɗaade jaaynde mum. So wontii ko jiɗɗo udditde blog (bolog) tan o, ɗuum kadi ene ɓeydoo weeɓde, sabu palatformuuji keewɗi, ko wayno wordpress.org , blogger.com, tumblr.com, weebly.com e goɗɗi, ene ndokkumaa lowre blog taw ko alla-ɓolo. Kono hay ɗeen so aɗa yiɗi ko ŋarɗi tawa ene yahdi e won e kuwtorɗe karalleeje, alaa e sago pullaa heen ceede seeɗa, kono ene waawi waasde heewde. So en ƴetti yeru wordpress (ndee ɗo lowre ko heen waɗa), mbiyɗen e ɓe ndokka lowre taw ko alla-ɓolo, so tawii ko blog tan jiɗɗaa aɗa waawi huwtoraade ɗum, e ɓe njogii nii ko wiyetee themes, ɗeɓata wayde ko hono no wutteeji ni ɗi mbaawɗaa ñaantirde lowre maa haa ɓura ŋarɗude e nanndude e (pro. Website). Keewɗi e ɗiin kadi eɓe ndokkira ɗum en tawo ko mehre-mehre, kono won e ɗiin themes-ji ɓe njeeyat ɗum en (S35.00 haa $120) kono so a soodii ɗum laawol gootol tan a yoɓtataa so wonaa njiyɗaa wutte goɗɗo kadi keso mo njiɗɗaa ñaantirde lowre maa nde. So tawi ko jiɗɗo lowre gollornde noon, walla nii jiɗɗo blog mum cumaaɗo jeloode mum, eɓe njogii joɓeteeɗi. Nde tawno mo mehre-mehre o, wayko no luɓaade daaba janano nii, ɗo mbirti ɗaa kala o heɓtinirte sabu jeloode jooma makko. WordPress ne, so tawii ko lowre alla-ɓolo nde, ko luɓal tan kono wonaa dokkal panndungal. Sabu a waawaa jogaade innde domen (nom de domaine) hoore maa tan, alaa ko maa sinndondira e innde maɓɓe hono ni: www.inndelowremaa.wordpress.com, kadi to ndagameeji ɗerewol (footer) ɓe binndata heen ko innde maɓɓe. So neɗɗo naati he nder lowre ma hee ɓe kollat ɗum ɓannginooje maɓɓe, yanti heen kadi ko ɓe ndokkat maa e espaas (space) heewataa. So a ƴettii joɓeteeɗo noon, ɗuum fof ene waylo. Njoɓɗeele ɗee waɗi ko ƴele.Ƴelo heen fof ene jogii njaru mum kono ene jogii ko ɓeydantu maa e geɗe ɗe a waawaano heɓde he mo alla-ɓolo o. Kono kala heen ngo coodɗaa, ma nattu soodde themes (wutteeji ñaantorɗi ɗii) kala mo mbelaɗaa ko oon ƴettataa e kala nde mbelaɗaa. Ma waaw dañde innde domen ma, kadi space maa ma ɓeydoo yaajde fotde ko njoɓataa. Ƴelo adano ngoo ko (premium) $8.00 (4000 f cfa), ɗiɗaɓo ngo ko (business) $ 25.00 (12500 f cfa), tataɓo ngo ko (e-commerce) $45.00 (22500 f cfa.) lewru kala kono ɓe joɓnortoo ko hitaande. Ɗuum firti so a ƴetti ƴelo hakkundeewo ngo (business), sabu so tawii ko jaaynde a soklaani ko ɓuri ɗum, hitaande ko njoɓataa ɓurataa 150,000.00 F cfa, kadi hitaande addannde nde ɓe ndokkumaa innde domen, so ndeen yawtii njoɓataa innde domen ndee hitaande kala ko hedde 10,000 F cfa.

Ko ngoonga so neɗɗo ene yiɗi sosde jaaynde julornde, won geɗe keewɗe ɗe ɗum laaɓndi,ɗuum ma en njeewtoy heen he winndannde wonnde (business plan), kono njiɗmi feeñin’de ɗoo tan ko wonnde ɗum ko kuwtorɗe kese baawɗe heɓaade tawa tiiɗaani, te aduna oo kala ko heen hucci. Ene waawi wallude en e safrude caɗeele men to bannge Media ɗe ngoyaten ñalnde kala ɗe. Ene yahdi kadi he koɗki men, sabu ko en leñol jaajngol caringol, te internet hannde alaa ɗo yettaaki. So en ƴeewi ko wayno udditde Rajo FM he nder Dakaar hannde, ngo waawaa yahde ko ɓuri 75 Km, ɗum firti ngo wirtotaako Thies, saka ngo yettoo Jolof, Fuuta, Fuladu walla Ɓunndu, leyɗe Fulɓe keddiiɗe ɗee kam haalaaka. So a udditiino Rajo hannde he nder Senegaal, a innirii ɗum Pulaar FM, aɗa yiɗi ngo heɗee he nder leydi hee kala, alaa e sago ndañanat ngo ferekaasuuji keewɗi. Ɗuum way ko no uddittde rajooji FM keewɗi ni. Ngalu mum alaa ɗo heɓoto. Ko hono noon, jaaynde ɗereeji, foti ko winndaande he Pulaar walla Farayse, haaɗata tan ko he gure mawɗe ɗee, yettoytaako diiwaanuuji men dowri ɗi sabu caɗeele transport. Te hono no mbiyɗen ni, jaaynde kaayit ko huunde ƴeeŋnde nde waawaa yahdude e ciirtogol information technologie hannde ngol. Yeru, so aɗa yiɗi jaaynde maa ɗereeji yalta janngo subaka law, ko gila ñalawma mbinndaton, caatoɗon, juɓɓinon no nde lelorto. Ɗoon e 18:00 tawa on nawii ɗum imperimerie mbele e nde gasa muuleede ɗoon e 12:00 AM nde jolnee he otooji, nde saree he nokkuuji jeeyooji ɗii ko adii nde yimɓe ndawata, mbele ene cooda nde so payii e dawde golle. Ɗuum firti hayso joom jaaynde ndee heɓi kabaaru keso caggal 18:00 waawa ɓeydude ɗum he jaaynde nde, tawat nde naatii muulirgal (press). Oon kabaaru ko ma o mooftee haa janngo kadi o waɗee e jaaynde yaltoyoore faɓɓi janngo nde. He oo jamaanu facebook e dingire whatsapp eɗen nganndi kabaaru mooftotaako ɓalɗe ɗiɗi ene fada. Jaaynde internet kanum kala nde keɓɗaa kabaaru aɗa waawi naatnude ɗum heen gila ene wuli jaw. Kadi lowre geese (site web) ene waawi naworde jaaynde, rajo, e tele fof.

Jaaynde he Pulaar e Jaaynde Pulaar

So eɗen kaala jaayndeeji walla mbiyen ɗoo mejaaji (media) Pulaar tan hakkillaaji men ɓurata huccude ko e jaayndeeji binndaaɗi he ɗemngal Pulaar/Fulfulde walla Rajooji e Teleeji ɗo Fulfulde haalete. Nde tawnoo hammu men hannde ko yoo yiye ɗemngal men ngal ene wuuri kadi kala ɗo tolni ɗen eɗen nana e ngal haalee walla eɗen njiya e ngal winndaa. So goonga ɗuum woni ko kaɓanto ɗen mbele maa gas laataade, ko ɗuum waɗi en yiɗde dañde jaayndeeji (ɗereeji, Rajo e Tele) he pulaar. Ɗuum firti jaayndeeji kumpitooji, kabrooji he ɗemngal Pulaar. Ko kabaaru oo yiɗi fof noon yo o won, haysinno toɗɗi ko Indo walla Siin (Chine), yoo taw tan ko he ɗemngal Fulfulde haala, Ɗuum ko jaaynde he Pulaar. Eɗen poti hebbin’de ɗeen so en ndañii, sabu ko kannje ngoni pinndinooje ɓiyɓe leñol men, mbaɗa ɗum en yimɓe yaajɓe humpito, annduɓe ko yahatee e aduna he kadi wuurna ɗemngal men ɓamta ɗum.

Jaaynde Pulaar noon kanum ene waawi won’de he ɗemngal goɗngal ko wayno Farayse walla Engele, kono fayndaare mum yoo won haalde ko toɗɗii Fulɓe e ko ɓamtata daraja mum en. Mawnina pulaagu e pinal Fulɓe he nder hakkillaaji yimɓe heddiiɓe ɓee, haa ɓeen mbaawa ndaardude Fulɓe yitere hurum e teddungal, mbaasa jogaade e mum en yaw. Ɗeen jaayɗe kadi so ndañaama ma artiran en huunde ɓesnguuji Fulɓe, fuɗɗinooɓe saayde he nder leñɗi goɗɗi sabu majjude koye mum en.

Eɗen poti jokkude haɓeede yo en keɓ jojjanɗe men he kaalirɗe e ayaawooji leyɗeele men, ko ngoonga, kono eɗen poti huccan’de kadi ko aduna oo fof huccani ko, mbaasen jooɗaade haa ndaɗe ɗen mbiyen eɗen ngabboo. Ene weeɓi, ene udditanii mo woni kala, alaa hay paddal gootal.

One comment

  • Baaba Galle Jallo

    A jaaraama, ko huunde himmunde kaal-ɗaa. nde tawnoo kala daɗaaɗo walla ɗawaaɗo kumpital, oon kam yo anndu o daɗaama. Kadi hannde yimɓe fof ko e telefonaaji kippii, kadi ko e heen paggotoo humpitoo, kadi ko ɗum ɓuri yaawde e newaade……!

    Like

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.