Hol ko tonngi ɗemngal Fulfulde?

A jaaraama foti moodibaajo mawɗo, Ceerrno Tafsir Balde, e ɗii miijooji maa kelɗuɗi. Miɗo anndi aɗa woowi hirjin’de ɓiyɓe Fulɓe ɓen, no ɓe waɗtiranta hakkillaaji maɓɓe he ɗii piiji. Ɗum woni huwtoraade ɗemngal men ngal kala ɗo heɓuɗen fartaŋŋe (opportunity)kadi hirjinen sukaaɓe ben yiɗude ngal e suusude golloraade ngal. Miɗo anndi jaaɓihaaɗtirdeeji ɗin ka Senegaal e ɓe okkaa yamiroore si almuɗɓe ɓen faalaama e ɓe waawi huwtoraade ɗemɗe maɓɓe neeniije ɗe fi winndugol Master. Kono mi annda so won winndooɓe ka Pulaar. Eɗen anndi ko fulɓe tun woni ka duɗe jaaɓi haaɗtirde Senegaal, almuuɓe ɓen e moodibaaɓe fu ko kamɓe. Kono ɓe alaa e gollirde ɗemngal maɓɓe ngal fes. Ko so Wolofaaɓe ɓee fuɗɗike winndude enen kadi wonen e sonkude.

Teddungal

Mi holluno ka wiɗto am jaŋtaago ɗoo, wonde ka duɗal-mawngal ngal Obafemi Awolowo Najeeriya woni ko daranii ɗemngal Yoruba ngal haa ka waɗtaa winndireede wiɗtooji Master e Doktoraa gila hitaande 1980 fewndo ko ndaarto arano waɗanaa wiɗto Master e ngal duɗal-mawngal, duuɓi sappo ɓaawo mu’un -e maanaa hitaande 1990- taalibaajo goo kadi ndaartuno wiɗto makko PhD e ngal duɗal Obafemi Awolowo winndiraango ɗemngal Yoruba. Ɗum haaɗaali fewndo ontuma, sabu hino woodi haa fewndo ɗoo wonɓe waɗde wiɗtooji mu’un e ngal duɗal-mawngal hara ko e Yoruba winndiraa.

Mi holli kadi wonde duɗe-mawɗe goo –wano jaaɓi-haaɗtirde nden Egerton (Egerton University) Kenya udditii laawol fii heɓugol Doktoraa e Falsafa (philosophia) ka ɗemngal Swahili.. haa no mi rewtiri Ecopii ka ɗemngal Amhariya ngal jogii nokkuure mawnde ka jaaɓi-haaɗtirde Addis Ababa, sabu himmirgol wiɗtooji Master e Doktoraa ka ɗemngal Amhariya…

Ko goonga, koo ko jaŋtaa dow ɗoo fof ko eɓɓooje duɗe-mawɗe ɗen, kono (id…

View original post 266 more words

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.