Dental Fulɓe Winndere: Hol ko waɗi Fulɓe woɗɗondirɓe koɗanɗe ene kulondira?

Pelle fulɓe ene keewi kadi ene carii hono no Fulɓe carorii he nder aduna hee kala ni. Ɗee heen ko pelle jokkere enɗam goɗɗe heen kadi ko pelle pinal, waɗa sahaa kadi njiyaa fedde renndinnde payndaale ɗiɗi ɗee kala tawa ene golla he pinla kono kadi ene wadda heen jokkere enɗam. Geɗal jarngal teskaade kadi ko pelle Fulɓe cosaaɗe caggal jookdu Afrik ɗee, Fulɓe jeyaaɓe he leyɗee ceertuɗe ene keewi rentude heen, walla nii haysinno ko he nder jookdu Afrik tawa ko he leyɗeele (lesɗe) ɗe ngonaa ɗo Fulɓe njeyaa, ɗuum ene dañee heen.

So en ƴettii yeru e ko wayno Gabon walla Konngo (Congo) pelle Fulɓe ene ndenndina ɓiyɓe Fulɓe jeyaaɓe he leyɗeele ceertuɗe (Senegaal, Mali, Muritani, e Gine).

Ene jeyaa e pelle Fulɓe momti-keeriije Kawtal Janngooɓe Pulaar\Fulfulde Winndere, tafanoonde to Egypt gila hedde 19960, caggal ɗuum nde sarii, nde yaaji he nder leyɗeele Arabeeɓe ɗee kala. He 1982 Kawtal Janngooɓe Pulaar\Fulfulde sosaa he mooɓondiral jooɗinoongal to wuro Bordeaux he nder leydi Farayse. Kawtal woniino fedde wuurnde kadi waɗnde golle paayodinɗe haa ɓuri teeŋtude to bannge jaŋde e wallifaade defte Pulaar kanum e daranaade pinal Fulɓe rewrude he jeewte ndingire,magooji e naalankaagal. Haysinno Kawtal nde sosanoo to leyɗeele Arabeeɓe too ene renndinatnoo Fulɓe leyɗeele keewɗe ne, nde fedde ndee dooltinoyi to Farayse elle ko Fulɓe Senegaalnaaɓe e Muritaninaaɓe (Fuuta Tooro e Fuladu) tan keerorii ɗum. Ko ngoonga wonaa Fulɓe fof ɗannortoo hono no Fulɓe Fuuta Tooro ni, kono Fulɓe Fuuta Jalon ne ene tawetenoo he nder Farayse. Hol ko haɗnooɓe taweede he nder Kawtal? Mbele ko kamɓe calii nootaade walla ɓe ngar ɓe ndonki yiytaade heen koye maɓɓe? En nganndaa, kono tan Kawtal kam woniino fedde Fulɓe, goongɗinnoonde ngootagu Fulɓe winndere kala, kadi ɓe ngolliima ko heewi ko ene tinndina ɗuum.

Caggal Kawtal Fedde Fulɓe momti keeriije ko Pulaar Speaking Associatio.LTD, ko fedde Fulɓe he nder Dowlaaji Dentuɗi Amerik. Nde sosiraa ko won’de Fedde jokkere enɗam hakkunde Fulɓe kadi sahaa nde jilla heen pinal.So innde ndee waɗtaama he Pulaar firtata ko Fedde Haalooɓe Pulaar, ndeke noon fayndara mayre wonno ko won’de fedde Fulɓe kala wonɓe he nder Amerik. Hayso ɗo adanɗoo Fulɓe Fuuta Jalon nootinooma he mayre ne, ɗo waɗtan ɗoo nde wonti tan ko fedde Fuuta Toorankooɓe (Senegaal e Muritani). Ndeen ne dee he nder Amerik fulɓe Ginenaaɓe en pota e fuuta Toorankooɓe ɓe walla nii ɓe ɓura ɗum en heewde ko kamɓe ngadii ɗum en arde he Amerik. Ko hono noon ne kadi Fulɓe Sierra Leon ene keewi he Dowlaaji Dentuɗi Amerik kadi e ɓe njuɓɓi he fedde maɓɓe Ɓantal Fulɓe Sierra Leon. Kono en teskiima dental Fulɓe ummoriiɓe leyɗeele ceertuɗe ene saɗti. Hayso ɗo fuɗɗoode ɗoo joom mum en dentii ne, so yahii haa ɓooyi woodat heen rostiiɓe njaha ngoppa ɗoon heddiiɓe ɓee, heddo fedde ndee wonta fedde fulɓe iwruɓe leydi ngootiri walla diiwaan gooto (Senegaalnaaɓe e Muritaninaaɓe walla Ginenaaɓe e Sierra Leonnaaɓe). Ɗuum firti ko so Fulɓe ngoɗɗondirii he koɗanɗe seeɗa tan ene kulandira. Te so tawii fulɓe ene njiɗi tabitinde ngootaagu mum en alaa sago njokkondiri, cuusa gollondirde e renndude peeje. Ɗuum noon newnata ɗum ko so en ndentii mbaasen wiyde tan enen fof tan ko en Fulɓe kono mbaɗten hakkillaaji kadi he seeɗa mo ceertuɗen oo, ko wayno ngaddinaaji ceertuɗi ɗii, ɓoornateeri ceertundi ndii, gooto fof ko mum koo hurmee he nder dental he kadi ko wayno yiilirde so ene suɓee gooto kala yiytoo heen hoore mum. Ko gonga gardogol laaɓndi ko karallaagal e kantantaagal, kono hoto leydi ngootir (Fuuta Tooro, Fuuta Jalon walla Maasina) tan jaɓ heeroraade fof wiya ene acca woɗɓe ɓee ene ngona rewooɓe. Nde tawnoo hayso jiiduɓe neene gooto e baaba gooto, ko ndenndi koo so feccaama kala heen ɗawaaɗo (heɓaani geɓal mum) mettinat.

Ko goonga Pullo fof ko mo men, kono ko maa ndokkondiren hoolaare hakkundeeji men nde mbaawen suusondirde.

Hol ko Fedde Fulɓe Itali Janngini en?

Ko ɓooyaani ko en tariima winndannde he www.pulaar.org, nde tiitoonde mum woni: “Jubbannde e nguurndam Fedde Fulɓe Itali”, yantude he leppi ayaawo ɗi njeeɓɗen he ɗerewol maɓɓe facebook, ɗi ene kolliri ciimtol ñalɗi maɓɓe pinal. Geɗe tati en teskiima heen eɗen cikki so rewaama ene waawi ɓeydude cuusondiral e koolondiral hakkunde Fulɓe diiwaanuuji ceertuɗi.

He nder winndannde ndee, Goori Jool koolaaɗo kuuɓal Fedde Fulɓe Itali ene habra wonnde:

  1. Fedde ndee asii woyndu to wuro Dongol Dumbiya to Gine Konakiri, woyndu to wuro Kelol to Senegaal, woyndu to wuro Ngappuru nder diiwaan Gorgol to Moritani.
  2. Fedde ndee neldii ambilaas to wuro Dimat Jeeri, to Senegal e to wuro Tuuge to Gine Konaakiri.
  3. Fedde nde wallitii 18 000 € he nder safaara ngenndiyanke men Mammadu Sammba Joop Murtuɗo (Muritani).
  4. He tonngol daɓɓol, balle keewɗe mbaɗaama fayde Ndakaaru nde ndiyam naati e galleeji;
  5. fayde Gine nde heɓi caɗeele;
  6. sakkiti ko Mali, 5 000 € fayde he fulɓe yanaaɓe toon ɓee, fedde Sileymaani Baal wonnde Itali ɓeydii heen 1 000 €, fof hawri 6 000 €.

Gaa-gaa balle ɗee won’de paayodinɗe e gootal heen fof waɗeede ɗo haani, so en teskiima ma en njiy wonnde, huunde ndee ene sara; fulɓe taweteeɓe he fedde hee ɓe gooto heen fof won ko yahi to jeyaa to.

Pinal e Finaatawa:

He nder ñalɗi maɓɓe Pinal ñaantule fulɓe e cuɗaaje mum en kolliraama heen. Eɗen tesko he ɗuum ne Pulaagu Fuuta Tooro yiytiima heen hoore mum, gila e wutteeji mum en goobaaɗi, gude leppi cañaaɗi, cuɗaaje mum en e moori mum en ganni haa e teŋngaaɗe e maageeji, kono Fuuta Jalon ne yiytiima heen hoore mum rewrude e wutteeji mum en leppi ganni ñootaaɗi daande tawa ñootira ko jannaŋkeewol haa e kufunaaji maɓɓe leppi goro. He ndeen ñalnde hay gooto maɓɓe yiyrataa hoore mum ko ɗoftoowo, ala sabu yiyii heen ko woowi ko, ko jogitorinoo wonnde ko ɗum woni pinal fulɓe ko, hayso tawii ma ɓeydo anndude wonnde wonɗo pinal fulɓe kadi feeñrata he mbaydi ngoɗndi. Haannoo nii ko haysinno ko fulɓe leydi ngootiri, njuɓɓini ñalɗi pinal he nder leydi mum en (yeru nder Fuuta), pine Fulɓe kala kolliree heen. Ko wayno ɓoornateeri e cinkal Fulɓe Fuuta Tooro, Fuuta Jalon, Fuladu Maasina haa Adamaawa. Ɗuum haysinno ko e ñalɗi pinal Ciloñ walla Njum ene foti won’de, ko hono noon ne kadi so tawii ñalɗi ɗii mbaɗi ko Doori walla Jiboo he nder Burkina Faso. En njiyii ko waynoon he Ñalnde Finaa-tawaaji men Gambia.

Teddungal:

Ene jeyaa e hoɓɓe tedduɓe jaɓɓaaɓe he oon ñalawma pinal Fulɓe, Koumanthio Zeinab Diallo, dewbo pullo ginenaajo, winndiyanke ballifiiɗo ko heewi he ɗemngal Pulaar e Farayse. Kadi ko kanko sosi (siñci) musee mo Labe (fuuta Jalon). Hayso tawii Kumanco Jeynaba Jallo ko pullo mo fulɓe aduna ɓee fof paarnorto ne, so tawii fulɓe ndentii o teddinaama heen ma Fuuta Jalonnaaɓe mbelto heen kadi tina heen koye mum en.

Ndeke noon teskondirde ndee e ittondiral geɗe ngal ene walla en e waawde tafde ngootaagu Fulɓe winndere.

Koumanthio Zeinab Diallo mo la Gine

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.