Nde naange woni deweteeɗo: Diine Fulɓe Gaadanteejo e hol ko woni Harameeji jeeɗiɗi he biyɗe Yero Dooro Jallo

Diine ina jeyaa e pine pulaagu ɓooyɗe gila Fulɓe peeñi to dunuyaa faade hannde, ɓe meeɗaani seertude e diine. Ɓe ngadii anndireede ko rewooɓe diine naange, oon ko e diineeji ɓooyɗi jeyaa. Peeñgol makko, ina hoddiree 8000 kitaale ko adii jibineede Isaa.

Leñɗi keewɗi askitintooɗi he dunuyaa ndewiino oon diine. Ko ɗiin ngoni: Drawidi en to Hinndi, Fulɓe e Ejipsiy (Kemit) en adiiɓe, Ecoppiyaŋkooɓe e Yamaniyaŋkooɓe. Qur’aana haalii oo ɗoo diine.

Fillaaji ɓooyɗi na mbiya, Oo ɗoo diine fawii ko e fiɓnde nde maamiraaɓe adiiɓe piɓondirnoo e geno e dow harameeji jeeɗiɗi (7), woni geɗe jeeɗiɗi (7) so ɓe ngoppiiɗe Allah leeɓtataaɓe, hoynataa ɓe aduna kam e laakara. Ɗuum woni e ɓe njuula he puɗal naange he mutal mum, hitaande fof eɓe koora balɗe cappanɗe nayi (40). Fiɓnde (ndeɓe ngaadondirnoo e Geno) ndee woni:

 1. Min penataa
 2. Min kulataa
 3. Min tooñataa
 4. Min ngujjataa
 5. Min njamfotaako
 6. Min ngoopataa (njaalotaako)
 7. Min taƴataa enɗam.

So oon tigi ene juula, yoo o hofu kolli (peɗeeli) makko ɗii fof heddoo siɓitinndu ndu (hoddaaru) tan. Sabu ko nduun tan ɗaɗol mum jokkondiri e ɗaɗol ɓernde.

Jaɓɓorɗi naange saanga puɗal.

Buuɗal yurmeende fuɗii e binnde geno.

Yoo jam ñallu haa ɗo ciiñsiiñɗi maa kaaɗi.

Jawdi e ɓeesngu na sarii e ladde yoo yiytere maa reen.

Kala ko njiɗɗaa, min coodtirii ɗum biigi e dimaaɗi e ƴiiƴam sagataaɓe.

E min keddii he fiɓnde ma min piɓtataa.

 1. Min penataa.
 2. Min kulataa.
 3. Min tooñataa.
 4. Min ngujjataa.
 5. Min njamfotaako.
 6. Min ngooptaa.
 7. Min taƴataa enɗam.

Aamiin

So Naange ƴellitiima e hoore

Buuɗal yurmeende a toowi a seniima, a laatiima kalhaldi binnde e hakkunde tagooje.

ɓure maa limotaako, a yaynaniima binnde. A finndinii nguurndam e nder aaludere mum fenndiinde,

a softinii tagooje. E min keddii e fiɓnde maa min piɓtataa.

Ɓe ndeftoo kadi harameeji jeeɗiɗi ɗii ɓe pawa heen:

Yoo jam ñallu haa ɗo ciiñsiiñɗi maa kaaɗi.

Aamiin

Duusirɗi Naange

Buuɗal yurmeende a wayniima e jiyɗe amen. A diƴii e niɓɓe mbewru caggal adunaaji. Jam caggal maa E min keddii e fiɓnde geno, min piɓtataa.

 1. Min penataa.
 2. Min kulataa.
 3. Min tooñataa.
 4. Min ngujjataa.
 5. Min jamfotaako.
 6. Min ngooptaa.
 7. Min taƴataa enɗam.

Kala ko dañaa, ko ko renndaa. Yoo jam waal wuro e ladde.Yoo giɗli e weltaare mbaal he ɓerɗe.

Aamiin

Jamma a Jofii niɓɓe curii gite,binnde njofii pittaali njebbilanii ɗoyngol.Yoo a suddu min wibjo kisal min keddoo he ndeenka geno, mo yitere mum ŋoŋtaa, ɗaanotaako.E min padi e buulol ndoogu ma, kuuñcoowol niɓɓe jalbina binndi, finndina nguurndam e nder aaludere mum.

Ko aan duumii, aan saasi, goɗɗo e goɗɗum alaa.

Aamiin


Eggaa ko ummoraade he yeewtere Ceerno Yero Dooro Jallo waɗno Mali he 1998. Nde tiitoonde mum ko: Jubbannde he Pinal Fulɓe.

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.