“Annabi Ɓaleejo” ko tiitoonde deftere hesere nde Abuu Sih wallifii yaltunde ko ɓooyani. Kono hol ko nde haalata?

Hay huunde alaa he nder deftere Allah nde, al -Qur’aan, ko ene riiwta wonnde Allah neliino annabaaɓe ɓaleeɓe. Ɗal boom, sabu Allah wiyde he nder Qur’aan, “Min nelaani annabi so wonaa tawa ko he ɗemngal koreeji (leñol) mum en”, (Qur’aan 14:4) ene addana en wiyde ɓayde ɓaleeɓe ko leñɗi jooma en ɗemɗe, tawat nelaaɓe jippinooma he maɓɓe. Kono sabu coñce Islaam (Arabeeɓe) woownude hakkillaaji men wonnde neɗɗo ɓaleejo ko maccuɗo kadi nelaaɓe e annabaaɓe jaŋtateeɓe he Qur’aan ɓee kala ko Yahuudyankooɓe walla Arabeeɓe waɗi juulɓe ɓaleeɓe ene koɗni he hakkillaji mum en wonnde annabaagal e nelal ko ɗiin leñɗi tan keerorii ɗum.

Ko ngam yiɗde waylude he hakkillaaji ɓeen yimɓe jogitiiɓe ndeen yiyannde nde alaa ɗo ɓaari waɗi, Ceerno Abuu Sih, wallifaade ndee ɗoo deftere, tawa ko fawiinde he wiɗto laaɓngo, tuugnaade he al-Qur’aan, Hadisaaji Nelaaɗo e defte kammuuje ɓooyɗe ɗee, ko wayno Aadi gadano (Ancien Testament), e Aadi Keso (Nouveau testement).

Ceerno Abuu Sih ko wallifiyanke Pulaar belɗo kuɗol. O winndi ko ene wona defte sappo muulaaɗe. Ene jeyaa heen: Firo al-Qur’aan, tawa ko kaamiilu o kiɓɓuɗo he ɗemngal Pulaar, saggitorde Pulaar waɗnde kelme 20,000, e deftere mawnd nde tiitoonde mum woni: “Gila Dawaa Dawi”. Ene jeyaa e defte makko kadi yaltunde ko ɓooyani, “Deftere Ganndal Koode e Ƴeewngal.”

Ceerno Abuu Sih ene winndi kadi defte he ɗemngal Farayse, Engele e Arabeere, tawa kamnje fof ko ngam wallude yimɓe huwtortooɓe ɗeen ɗemɗe haa mbaawa janngude e waawde haalde Pulaar.

So a yiɗii anndude no defte ɗee keɓortoo, jokkondir e makko he whatsapp 221773091782

2 comments

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.