Fulɓe Senegaal keɓii Tele mum en gadano. Jooni noon hol to Faya?

Ko ñalnde Talaata 12/04/2022 Abdulay Ali Malal Jallo, gardiiɗo Radio Tele Fulɓe naati ñiiɓirde CNRA yuɓɓo laamuyankeewu halfinaango rokkirde siññaaluuji Tele e reende kuule mum en he nder Senegaal. Omo wonndi e sate mawɗo mo ene jeyaa heen jooma-suudu makko, Raabi Seydi, golloowo kadi he RTF, wonndude e musiɗɗo makko Ibraahima Kebe, jaayndiyanke RTF.

Ñalawma oo ko ñalawma daartolyankeejo, sabu addiɓe ɗoon ko siifondirde e Baabakar Jaañ hooreejo CNRA ngam keɓgol siññaal mo ene addana Tele Fulɓe wonde tele keɓtinaaɗo, laawɗuɗo, kadi baawɗo jaggeede he nder galleeji tawa wonaa Youtube tan. Caggal duuɓi cappanɗe limti-limtinɗe, dukooji, hareeji e goytaali ɓiyɓe Fulɓe he nder Senegaal wonnde ko ɗawaaɓe e jaayndeeji Senegaal, teeŋti noon he ayaawo habrirde, hannde Allah addanii en Tele. Jaaraama Ali Malal Jallo, ko kanko Allah rokki wune.

Wune dañde ko Fanndinde

Sabu keewgol rajooji Pulaar hannde yejjitinii en wonnde, won nde ngoyatno ɗen rafi kaalirɗe hono no ngoyirten rafi teleeji hannde ni, kono eɗen ciftora ko “Diamano FM” adii wonde rajo Fulɓe kaaloowo Pulaar he nder Senegaal, kono nde en njogoraaki ɗum jogogal moƴƴal ngal ngongo haandi ngal, ngo loppita he juuɗe men, Pulaar oo werlaa ladde, heddii eɗen ngoya njananaagu. Allah ene waawi noon Tele Fulɓe wonana en afo gaaɓɗo malaaɗo, o duumo haa goɗɗi keewɗi ngara tawtamo. Ali Malal kam waɗii fodde mum he leñol Fulɓe, kadi o jinnganii ɗemngal Pulaar, heddii ko golle leñol ngol ngam mbele ma ɗum tabit. Ɗuum noon ko yoo nattu ballal e haala tan, wonta ballal he golle. Hono no Ceerno Mamadu Sammba Joop “Murtuɗo” wiyatnoo ni:

Ko min ñaagii on wonaa gulaali e luukaali;

wonaa kelle e kuljinaali;

wonaa bawɗi e sabareeji;

wonaa buubaaji e doŋ-doŋaali.

Min ñaagii on ko golle e balle…

kala ko ɓamtaare Pulaar ene jara min coodi.

Murtudo

Ndeke noon Fulɓe ene poti addude balle mum en ngam wuurnude Tele ɗe. Ballal garwaniiwal woni so neɗɗo waɗanaa-ma huunde yo o naftoro. Ko enen ngoyatnoo yo en ndañ teleeji e rajooji so waɗaama kadi ko enen poti ɗum heɗaade e yeeɓde. Ene hersinii e Fulɓe, wiyooɓe ko kanum en ɓuri heewde he nder Senegaal, rajo mum en walla tele mum en uddiree wonnde alaa heɗotooɓe walla yeeɓooɓe. Te eɗen nganndi ko ɗuum wonno hujja maɓɓe ndeɓe loppitta Diamano FM he juuɗe men. Kadi ko heddiiɓe ɓee mbaɗata haa rajooji mum en e teleeji mum en nguura ko en potaani ronkude ɗum. Kala ko njogiɗen ko foti ɓanngineede ngaddanen Radio Tele Fulɓe. So ɗum taggee, habrude Siyaara walla Ñalɗi Pine wuro walla diiwan mon; so ɗum fijirde Baaba Maal, adviser, walla Abdou Kamara to grand Theatre; walla ko Kadia Kande e Choupi Mballo mbaɗata hiirde Kolda walla ko mago Yero Soh walla Amadu Jallo waɗanta wuro mon walla falnde mon, naawee toon ɓannginee. Alɗuɓe leñol ngol, jooma en societeeji e entreprisaaji yoo mballu ngadda ɓannginooje mum en. Ɗuum maa wallu leñol ngol ɓamtaade tawa ko e ballondiral e nangondiral juuɗe, gooto kala nanngana banndum junngo tawa hay gooto yelaaki hay gooto, haygooto ñaagaaki hay gooto. Gooto kala ene heɓa heen nafoore, kadi ɗum nafa leñol ngol ɓamta ɗemngal ngal.

Ali Malal Jallo ene jaɓɓoo ɗereeji nanondiral (Convention) hakkunde Radio Tele Fulbe e CNRA

9 comments

 • Ko sooynete no so saami ne haani jocce Nde tawno dumdo wona bulet do men do min nduwiima yo Allah nawrudum yeeso beyda cellal e semmbe e baawal sabu darnde mon e golle mon maantiniide de mbadanton renndo fulbe yo Allah yob on moyyere inchallah ko yeeso tan faya

  Like

 • Yoo alla 6amtu 6amtoowo pulaagu yoo alla juunnu baldema

  Like

 • On calminaama e inɗe on manaama e jettooɗe, on nduwanaama ngam ɗe gollee pattam lamee ɗuum noon eɗen mbasiyoo pulaagu nde wattata hakkillaaji mumen e RTF eɗen mbiyan tan to Allah juunnu balɗe moƴƴina battane Abdullaye jallo kadii yoo Allah hebbin teleeji fulɓe e nder windere hee
  Alsan kan jallo lesdi moritani

  Like

 • Mouhamadou Makam LY

  MachAllah

  Like

 • Jontaado biy Kaaraysira Jallo

  Mi salminii, mi juuriima.
  Mi neldii duwaawu, mi ñaagiima duwaawu.

  Mammadu Demmba Sih yo leydi buuban-mo kanko e denndaangal maaybe Juulbe.
  Wiyanno tiinnondiren, njaggondiren.
  Yidan bannde ko njidanda hoore ma ko.

  Hoto kaben e koye men, ndeen gaño daña sago mum.
  Gooto kala yo rokke fodde mum haa timma.
  Ngoppen mawnikinaare e yawaare hakkunde men.

  Ñaagoden ballal Geno, ko duum woni bural. On njaraama onon kala.

  Like

 • Yoo jam duumo e men
  Ko calminaali gondudi e nehdi
  E wasiya fayde e leñol
  Woto jeewte men keew
  Ko fayti e lejji mi annda so on pm
  Heewi hannde e men, caliima fayde e dente fulbe ,sabu hulde dhumen moneede
  Yoo Allahu won balloowo men.
  Alasan Abuu joob lollirdo pagri fuuta to Bedinki muritani

  Like

 • Njaay Demmba Astel

  A jaaraama e wasiyaaji he, seydi Joop.

  Like

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.