Ko añɓe Pulaar taƴata Kanaaluuji men Youtube walla ko welsindaare?

Ko weltaare mawnde ndañɗen hannde nde pinɗen keɓɗen tintinoore Fouta Vision wonnde ɓe keɓtii kanaal maɓɓe Youtube. Nde tawnoo wonaa enen tan, kono kala ɗo pullo jiɗɗo pinal Fulɓe e ɓamtaare ɗemngal Pulaar woni, ene suninoo no feewi e nande wonnde taƴooɓe njanii kadi he gooto e kanaaluuji Pulaar nder Youtube. He lewbi jawtuɗi ɗii, eɗen nganndi, ko kanaal Piindi TV taƴooɓe ɓee njannoo kadi celni ɗum laawol. Waɗti so a naatii he Piindi cuppitoytoɗaa ko he kanaal goɗɗo.

Ko waynoon waɗde kadi waɗta, addanii Fulɓe ɓee laaɓndaade koye mum en mbele ko ɗum aksidaa walla ko feere añɓe leñol ngol yiɗɓe faddaade ɓamtaare ɗemngal Pulaar e pinal Fulɓe?

  Ko ngoonga waasataa ɗo añɓe ɓamtaare Pulaar ngoni, kadi so joom mum ene mbaawnoo palarto ɓamtaare ɗemngal ngal kala no doole mum en potirno. Kono ko kewi ɗoo koo wona huunde hesere he Youtube walla nii mbiyen inernet fof no fotirno. Kadi wonaa fulɓe tan ndañata ɗee caɗeele. Ujunnaaje kanaaluuji Youtube ene taƴee ñalnde kala, konee paatire bannge goɗɗo, hono no piindi e Fouta Vision taƴiraa ni. Yeru he lewru Seeɗto (Avril) yawtundu nduu, naalankooɓe mawɓe lolluɓe he nder aduna oo, heewɓe e mum en kanaaluuji mum en Youtube taƴaama. Ene jeyaa heen Justin Bibier, Drake, Eminem, kamɓe tato tan so renndinaama e ɓe njogii 146 Miliyon abonee he Yotube.

He aljumaa hanki Beyoncé yaltinii album mum keso “Renaissance”, caggal nde o jooɗi duuɓi jeegom o yaltinaani album. Kono ko adii nde album oo yaltata tawi ko taƴooɓe ɓee caastiima heen jimol, njeeyi ɗum he nder Internet he.

Taƴooɓe: Meccal ɓooyngal He Mbaydi Hesire

 Taƴooɓe ko meccal ɓooyngal, joom mum en ndaratonoo ko he hakkunde jolɗe (yolnde) ene paddoo julankooɓe walla ɗannotooɓe ene keɓta jawɗeele mum en. He nder fuuta Tooro, innde Wullum Seyku ene lollunoo no feewi he nder taƴooɓe. Hannde ne he yonta internet, njulaagu heewngu waɗatee ko e karalleeje kese ɗe. So aduna wayliima, bonnoɓe ne mbayla jaɓɓal mum en kono fayndaare ndee ko wootere.

Raki noddirteeɗo Dieyla he nder Mago-doge Arɗo & Dieyla

Waɗiino sahaa gooto he 2019-2020, taƴooɓe ene kippotonoo he dame lowe (sites web) kompañeeji Ameriknaaɓe, kaɗa joom mum en naatde. Tawa kadi kompañeji ɗii ko mawɗi te ɗi mbaawa gollaade so wonaa ɓe naati he nder lowe mum en . Ko wayno Bankeeji, Hopitaaluuji, walla joom kuɓɓam en. So ɗuum waɗii, ɓe laaɓndoo joom ɗiin kompañeeji ngaluuji mawɗi, ko ma ɓe tottee nde ɓe njaɓa udditde. Laamu Amerik ene tuumatnoo he ɗuum ko wayno leydi Risi walla Kore Rewo. Nde tawnoo woon heen laaɓndii ko karallaagal toowngal ngal ganndudaa ko cate cinndiiɗe he laamu tan, ko wayno arme walla gollorɗe laamu kalfinaaɗi wiɗtooji toowɗi, mbaawi ɗum en jogaade. Ko ngoonga heen sahaaji won e taƴooɓe (hakers) ko haɓaade bonannde e salaade tooñannge addanta ɗum en waɗde ɗum, ko wayno fedde jaayndiyankooɓe wekileaks, nde Julian Assange jaayndiyanke Austarlinaajo ardino, aawtinooɓe sirluuji leydi Amerik njaltini ɗum en boowal, ngam yiɗnoode seyfitde golle Amerik e Angalteer mbaɗatnoo Fuɗnaange hakkunddejo ɗe. Kono ko ɓuri heewde, taƴooɓe (hakers) ko waɗboniyankooɓe faggitortooɓe ngalu no laaɓaani.

Ko ɗuum waɗi, haralleeɓe kisal he inernet, ceeraani e jeertinde yimɓe udditde jokkorde (lien) mo njananaaka to ummii, walla naatnude kabaruuji (information) ɗo laaɓaka. Nde tawnoo ko ɓuri heewde ko he ndiin mbaydi joom mum en ɓe keɓata kabaruuji ma haa mbaawa boomdema.

Yeru, Jooma en kanaaluuji Youtube ɓee ene keewi waɗde heen email aderesaaji mum en ngam so neɗɗo yiɗii liggondirde e mum en ko wayno ɓannginaneede jokkondira heen e mum en. Taƴooɓe ɓee ene keewi neldude email cikkaa ko jiɗɗo gollideede tawa koko Engele wiyata “Phising”, ko jawlol, ndaarata ko maawaade kabaruuji ma mbele ene daña no taƴirma.

  Ɗuum nonn enen ne ko mbasiyoto ɗen banndiraaɓe ɓee woni: Ɓaawo dee Youtube ko paggorngal ngalu, so joom mum fuɗɗima dañde aboneeji keewɗi ene foti reende kanaal mum. Wallitoroo karalleje goodaɗe ɗe ko wayno jogaade anti virus he masiŋ mum, huwtoraade kelmelɓennirngel (mot de pass) tekkungel, caɗtungel ñemtinde, e reenaade huwtoraade wifi publik, jogaade email keeroriiɗo liggorgal mum, reentaade naatde he jokkorɗe ɗe a heɓtinaani. Yoo Allah reenan en kanaaluji men haa ɗi ngonta Teleeji mawɗi! Yoo Geneo Jaabo!

One comment

 • Iisaa aljumaa ɓooyɗo

  Njaay Demmbo astel
  miɗo yiɗi ndokkaami toŋngoode maa
  Binndol ma pulaar/Fulfulde hengol laaɓi hengol selli komi Biɗtoowo étiologie pulaar Ganndal iwdi(ngiwdi)kelme pulaar miin toŋngoode am ko:
  +221 Jeeɗiɗi jeegom,jeetati jowi jeeɗiɗi,gootel ɗiɗi,tati gootel.

  Like

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.