Koolol Magodoge Afriknaaɓe “Dakar séries” Ko tuggude 2 haa 6 Duujal to Ndakaaru. 27 Filma ene tijjaa heen.

Koolol gadanol magooji-doge Afriknaaɓe (Festival panafricain des séries télévisées) ene jogori fuɗɗaade tuggude ñalnde 2 haa 6 Duujal (Mai) to Dakaar lamarngo leydi Senegaal. “Dakar séries” hono no koolol ngol hebori noddireede, fayndaare mum ko wallude ƴellitde e ɓeydude faayiide oo fannu ŋeeñal (art) e darjinde golle hitonatewol (audiovisuelle) jookdu Afrik ndu.

Sikke alaa, kewuuji bayɗi nii ko huunde ŋakkunoonde ngam waawde duusde ƴellitaare mawnde e ñeeñal ngal gollooɓe hitonatewol Afriknaaɓe kolliri he ooɗoo fannu. 27 filma ene njogiri jeyeede he ngeel kawgel garwaniingel, tawa filmaaji ɗii ene peccii hakkude maagooji-doge juutɗi e daɓɓi, kono kadi maa wood golle (magooji) jantuɗi heen ɗi ngonaa Afriknaaji.

L’Institut français, Cinéma Pathé et Canal Olympia, ko kanum en njogori jaɓɓaade oo kew mawɗo keertanaaɗo mago-doge. He biyɗe Séraphine Angoula, hooreejo kadi cosɗo Sanaga Films, puɗɗuɗo miijo ngol ɗoo koolol (Dakar séries): “Ngal ɗoo gollorgal (industrie) nana hebla fanniyankooɓe heewɓe, kadi aɗa yiya ñalnde kala yimɓe jooma’en ñeeñal ene peeña heen.” O ɓeydi heen kadi, tuma nde o huccondiri he jaayndiyankooɓe, wonnde, “Wadde noon, ene himmi no feewi jogaade njuɓɓudi ndi ene waawa wallude e ƴellitgol gollorgal ngal, kadi e rokkude ngal palateform mo ene walla magodoge Afrik yaajde e saraade haa yalta keeri jookdu ndu.”

Fayndaare ndee, o wiy : “Ko waɗde Senegaal ñiiɓirde e nokku ɗo hettooɓe mago-doge Afriknaaɓe kawritta ngam ƴellitde njuɓɓuɗeele gollondiral (reseau) fanniyankooɓe Afriknaaɓe e hakkundeleyɗeele, ngam newnude caragol golleeji ɗi, e liggondiral hakkunde leyɗeele ceertuɗe.” Ngol ɗoo koolo, wadde, ene waawi wiyeede ko ngam renndin’de golleeji wallifiyankooɓe, feewnooɓe e magiyankooɓe iwruɓe he kala collaaji he adunaaru ndu.

Ko wonaa ɗuum ko, maa waɗ mbaylaaji ngam miijtaade e hol ko woni kuccam mago-doge. Maa hebloji-dowrowi (masterclasses) ndokkir yiyannde ko fayti he juɓɓingol fannu o (structuration du secteur) kadi maa mballu e mahde jokkondire hakkunde fanniynkooɓe Afriknaaɓe e iwruɓe hakkundeleyɗeele.

Ɗiin heblooji-dowrowi, jogori waɗde ɗum en ko Faatu Kannde-Senngoor, kadi e teddiniraaɗo ngol ɗoo koolol gadanol o, oon woni naɓokayanke Faraysenaajo-Senegaalnaajo Aysa Mayga. Haa jooni to bannge mbaylaaji too, aktiris Faraysenaajo o Ludivine Saganier, actoor Burkinaabe Isaka Sawadogo, e Roger Salah mo Senegal, maa mbaɗ anime mbayla tawa ko e gollondiral duɗal naɓoka (cinema) Kourtrajme tawa loowdi ndi ko “aktoraagal he ɓernde pentugol”.

Magooji-doge Senegaalnaaɓe keewɗi ene njeyaa e cuɓaaɗi he ngeel kawgel, ko wayno ɗiiɗoo ɗi payɗen innude: « série Vautours », « Emprises », « Terranga », «Salma » e « Black Santiago ».

En nganndaa so won magooji Fulɓe, Senegaalnaaɓe walla leyɗeele goɗɗe, njogori jeyeede e tawtorteeɓe ngol ɗoo koolol gadanol, kono tan so huunde umminaama wiyaama ummini ɗum ko haa ɓeyda julyultondiral hakkunde Afriknaaɓe e koye mum kadi e hakkunde mum en e yimɓe jeyaaɓe he jookli goɗɗi, so Fulɓe ngardaaki potaano jaɓde heedneede heen caggal. Kadi eɗen nganndi, magooji-doge Fulɓe puɗɗiima ƴellitaade haa ko ene rokka ɗum en waawde kala nde mago-doge Afrik haalaa ɓe innee heen. Hono no ɓe njogorii hannde araaray NƁK (nate ɓoodooje kaalooje-Cinema) Afrik ni, caggal jaltugol Les Tirailleurs mo Umar Sih e Banel e Adama mo Ramata Tullay Sih, jogorɗo jeyeede e Koolol Cannes 2023.

One comment

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.