Category Archives: Ɗemngal

Ko addi Pesooɗe he binndol Pulaar?

Fulɓe Gila Heli e Yooyo Haa Fuuta Tooro, ko tiitoonde deftere Porofosoor Abubakri Muusa Lam mo Duɗal Jaaɓihaaɗtirde Seek Anta Joop Dakaar, wallifii yaltunde ko ɓooyaani. Ko kayre woni deftere makko tataɓere winndaande e ɗemngal Pulaar.Eɗen nganndi o mo wallifii defte keewɗe e ɗemngal Farayse tawa kadi koko yowitii e daartol Fulɓe e iwdi mum en.

jokku taro

Janngude Pulaar Walla Janngude he Pulaar? Yumre adannde…

Ummaade e sappannde 70 ɓere, haa e sappande 90 ɓere , nde mawɓe men (ngaan saanga sagataaɓe lenyol ngol) puɗɗii eeraango mum en fayde e ɓamtaare pulaar walla no ɓe noddiratnoo ɗum ni, jaŋde pulaar, ɓe ndanyii heen caɗeele mawɗe waawnoode famminde noddetenooɓe ɓee, ko ɓe noddatnoo ɗum en e mum koo. Nde tawnoo noddaandu nduu wonnoo, e ngaan saanga, ko “ngaree njanngen pulaar” wonaa “ngaree njanngen he pulaar”. Ko aldaa e bettere, jaabowol ko gootol:

Jokku taro

Pulaar, Ɗemngal gootal Jooma Mbinndinaaji tati: Ajami, Abajada e ADLaM.

Mbele Fulɓe meeɗii huwtoraade binndol gila nde ɓe koɗi Misra, so tabitii kay wonnde ko toon ɓe ngadii jeyeede, hono no woon e daartiyankooɓe njogitorii ɗum ni? Ɗuum jaabowol mum suwaa yiyteede tawo he ko tabiti, hayso alaa ko haɗata ɗuum waawde aaɓnaade. Kono ko laaɓi kam, fawaade he batteeji tabitɗi, ko wonnde ko Pulaar fuɗɗii winndeede fayde jooni ɓurii duuɓi teemedde ɗiɗi.

jokku taro

Saggitorde Fransi/Pular: Konguɗi e Sagaraaji Hiisa e Tasakuyee (Lexique francais/Pular des mathématiques et des sciences de la vie)

Gila nde dillere guurtingol ɗemngal Pulaar/Fulfulde e winndude kam e ƴellitde kala fannu ganndal he nder maggal, fuɗɗii e kitaale jawtuɗe ɗee, subaka kala mo Allah addi aɗa yiya walla nanaa deftere walla wallifo heso yaltungo he ɗemngal Pular. Saggitorde Fransi/Pular: Konguɗi e Sagaraaji Hiisa e Tasakuyee (Lexique francais/Pular des mathématiques et des sciences de la vie) ko deftere nde Galle muulngo l’Harmattan yaltini gila 2018, nde lemminooɓe defte pulaar ɓeyditortoo he defterɗi mum en, teeŋti noon e ɓeen yiɗɓe gannde Hiisiwe ( mathématiques).

jokku taro

Ɗemɗe Afriknaaje 13 tawateeɗe he nder Google Translate

Google Translate ko software mo neɗɗo waawi huwtoraade ngam firde kelme, konngol timmungol walla yumre, ummoraade e ɗemngal fayde e ɗemngal goɗngal. Yeru, aɗa waawi winndude konngol e gootal e ɗemɗe naatnaaɗe heen ɗe, ko wayno Farayse mbiyaa yo ɗum firɗum e Arab, software o firanma konngol Farayse ngol e Arab. Hannde ɗemɗe sappo e tati Afriknaaje ene njeyaa e naatnaaɗe he ngaal kuwtorogal karalleewal.

jokku taro

Miijo no limgal fulɓe newora

A jaaraama fota, Dr. Abdou Ba he hirjin’de fayde he ndee toɓɓere himmunde. Sabu, hono no teskori ɗaa ɗum ni, addanta yimɓe men e ɓesnguuji men saayde he nder leyɗeele men haa ngonta guɗɗum, ko majjineede ko’e mum en e fuuntireede ko leñel tokosel. Kollee leñol goɗngol ko kanum en ngoni mawngal tawa noon he jaati ko ngool woni leñel tokosel. Ndeke noon no mbiyɗaa ni, Tabital Pulaagu he nder Winndere ene foti daranaade ndeen toɓɓere he kala mbaydi no ɗuum ene gasira won’de.

Teddungal

Ɓaawo min janngii ɓataake mawɗo Tijaan Mbaalo  fii limgal e keeweendi haalooɓe Fulfulde, men tawno ndee toɓɓere LIMGAL FULƁE, maa keeweendi Fulɓe, ko e toɓɓe ɓurɗe himmude ɗe pot-ɗen daranaade, ɗuum waɗi min meeɗii waɓɓude e TPI yo immano ndee toɓɓere, eɗen nana limooje janteteeɗe ɗe njaɓnaaki, yimɓe men kadi ko ɗeen ɓe pillotoo e binndi e haala maɓɓe, hulɓinii heen ko geɗe ɗiɗi:

  • ɗeen limooje ɗe cellaani si ɓooyii ko ɗeen ngontata goonga (fenaande wonta goonga)
  • ɗeen limooje ustooje keeweedni fulɓe na waɗa yimɓe tina ustaare natta hoolaade ko e maɓɓe tawa ɗum fawaaki e goonga.

Minen ɗoo e janngirde ɗemɗe Afrik e jaaɓi-haaɗtirde Keer (Université  du Caire) ɗum na jeyaa e toɓɓe pooɗondirteeɗe, heerorɓe ɗemngal heen kala na hollira keewal yimɓe maggal, o yiɗa ustude keewal heddiiɓe, wano jannginooɓe Hawsa (ejiptenaaɓe) mbi’a haalooɓe Hawsa na ɓura milyonji 200, ɓe usta haaloɓe fulfulde e wiide ko milyonji 16, woɓɓe mbiya…

View original post 341 more words

« Older Entries Recent Entries »