Category Archives: Pulaar/Fulfulde

Pulaar, Ɗemngal gootal Jooma Mbinndinaaji tati: Ajami, Abajada e ADLaM.

Mbele Fulɓe meeɗii huwtoraade binndol gila nde ɓe koɗi Misra, so tabitii kay wonnde ko toon ɓe ngadii jeyeede, hono no woon e daartiyankooɓe njogitorii ɗum ni? Ɗuum jaabowol mum suwaa yiyteede tawo he ko tabiti, hayso alaa ko haɗata ɗuum waawde aaɓnaade. Kono ko laaɓi kam, fawaade he batteeji tabitɗi, ko wonnde ko Pulaar fuɗɗii winndeede fayde jooni ɓurii duuɓi teemedde ɗiɗi.

jokku taro

Saggitorde Fransi/Pular: Konguɗi e Sagaraaji Hiisa e Tasakuyee (Lexique francais/Pular des mathématiques et des sciences de la vie)

Gila nde dillere guurtingol ɗemngal Pulaar/Fulfulde e winndude kam e ƴellitde kala fannu ganndal he nder maggal, fuɗɗii e kitaale jawtuɗe ɗee, subaka kala mo Allah addi aɗa yiya walla nanaa deftere walla wallifo heso yaltungo he ɗemngal Pular. Saggitorde Fransi/Pular: Konguɗi e Sagaraaji Hiisa e Tasakuyee (Lexique francais/Pular des mathématiques et des sciences de la vie) ko deftere nde Galle muulngo l’Harmattan yaltini gila 2018, nde lemminooɓe defte pulaar ɓeyditortoo he defterɗi mum en, teeŋti noon e ɓeen yiɗɓe gannde Hiisiwe ( mathématiques).

jokku taro

Miijo no limgal fulɓe newora

A jaaraama fota, Dr. Abdou Ba he hirjin’de fayde he ndee toɓɓere himmunde. Sabu, hono no teskori ɗaa ɗum ni, addanta yimɓe men e ɓesnguuji men saayde he nder leyɗeele men haa ngonta guɗɗum, ko majjineede ko’e mum en e fuuntireede ko leñel tokosel. Kollee leñol goɗngol ko kanum en ngoni mawngal tawa noon he jaati ko ngool woni leñel tokosel. Ndeke noon no mbiyɗaa ni, Tabital Pulaagu he nder Winndere ene foti daranaade ndeen toɓɓere he kala mbaydi no ɗuum ene gasira won’de.

Teddungal

Ɓaawo min janngii ɓataake mawɗo Tijaan Mbaalo  fii limgal e keeweendi haalooɓe Fulfulde, men tawno ndee toɓɓere LIMGAL FULƁE, maa keeweendi Fulɓe, ko e toɓɓe ɓurɗe himmude ɗe pot-ɗen daranaade, ɗuum waɗi min meeɗii waɓɓude e TPI yo immano ndee toɓɓere, eɗen nana limooje janteteeɗe ɗe njaɓnaaki, yimɓe men kadi ko ɗeen ɓe pillotoo e binndi e haala maɓɓe, hulɓinii heen ko geɗe ɗiɗi:

  • ɗeen limooje ɗe cellaani si ɓooyii ko ɗeen ngontata goonga (fenaande wonta goonga)
  • ɗeen limooje ustooje keeweedni fulɓe na waɗa yimɓe tina ustaare natta hoolaade ko e maɓɓe tawa ɗum fawaaki e goonga.

Minen ɗoo e janngirde ɗemɗe Afrik e jaaɓi-haaɗtirde Keer (Université  du Caire) ɗum na jeyaa e toɓɓe pooɗondirteeɗe, heerorɓe ɗemngal heen kala na hollira keewal yimɓe maggal, o yiɗa ustude keewal heddiiɓe, wano jannginooɓe Hawsa (ejiptenaaɓe) mbi’a haalooɓe Hawsa na ɓura milyonji 200, ɓe usta haaloɓe fulfulde e wiide ko milyonji 16, woɓɓe mbiya…

View original post 341 more words

Kaalgol ɗemɗe ngenndiije to Suudu Batirdu Ngenndi Muritani: Hol ko faayaa heen?

Ko ɓooyaani ko, laamu Muritani ƴettii kuule kese ngam ittude ɗemngal Farayse he ɗemɗe kaalateeɗe he nder Batirdu Ngenndi he, ɓe lomtiinii ɗoon ɗemɗe ngenndiije Muritani, woni Pulaar Sooniŋkoore e Jolfe (Wolof) yantude e Arabeere. Sinno rewiino ɗo foti rewde ɗoo ɗuum ko kabaaru belɗo wonan’de ɓeen haɓantenooɓe ngam yoo ɗemɗe ngenndiije ɗee keɓtine fotde duuɓi jooni keewɗi.

jokku taro

Dental Fulɓe Winndere: Hol ko waɗi Fulɓe woɗɗondirɓe koɗanɗe ene kulondira?

Pelle fulɓe ene keewi kadi ene carii hono no Fulɓe carorii he nder aduna hee kala ni. Ɗee heen ko pelle jokkere enɗam goɗɗe heen kadi ko pelle pinal, waɗa sahaa kadi njiyaa fedde renndinnde payndaale ɗiɗi ɗee kala tawa ene golla he pinla kono kadi ene wadda heen jokkere enɗam. Geɗal jarngal teskaade kadi ko pelle Fulɓe cosaaɗe caggal jookdu Afrik ɗee, Fulɓe jeyaaɓe he leyɗee ceertuɗe ene keewi rentude heen, walla nii haysinno ko he nder jookdu Afrik tawa ko he leyɗeele (lesɗe) ɗe ngonaa ɗo Fulɓe njeyaa, ɗuum ene dañee heen.

jokku taro

Gine-Bisaawo suɓiima hooreejo leydi keso, kadi ko o Pullo Gaabunke.

Umaro Muktaar Sissoco Embalo, suɓaama hooreejo leydi Gine-Bisaawo caggal toɗɗe maɓɓe ɗimme baɗnooɗe ñalnde 29 Bowte 2019, ɗe o dañi 53.55 %. Hannde, 3 Siilo 2020 omo jogori fiileede laamɗo leydi e jooɗaade he dow jappeere laamu Gine-Bisaawo.

Jokku taro
« Older Entries Recent Entries »