Category Archives: Daartol Mbinndiin

Mammadu Sammba Joop “MURTUƊO” (11 Korse 2009- 11 Korse 2021) en Njejjittaa.

So binndol e jaŋde ɗemngal Pulaar he mbaydi mum keseri haalaama, hakkillaaji njaha e won e inɗe, ko wayno Alfaa Ibraahima Soh, mo la Guinee, Muhammadu Modibo Aliw mo Kameruun, Dr Umaar Bah, mo Mauritanie, Mawɗo Amadu Hampaate Bah, Mali, e Mammadu Sammba Joop (2009-2021)  mo Fuuta Tooro (Mauritanie). Ɗiɗo adanɓe ɓee ko ɗemɗiyankooɓe fanniiɓe, kadi haɓaaɓe haa binndol Pulaar dañi heɓaade he alkule latin, kadi gooto e maɓɓe kala sosii (siñcii) galle muulirɗo defte, ngam haa winndooɓe Pulaar/Fulfulde mbaawa dañde ɗo muuli ballifanɗe mum en. “Binndi e Jaŋde” wonande Muhammadu Modibo Aliw, “Nuba” Ceerno Alfaa Ibrahiima Soh.

jokku taro

Daartol Iwdi e Ƴellitaare Binndol

Hol mo fuɗɗi binndol walla hol no binndol fuɗɗorii? Hol to fuɗɗii e hol nde fuɗɗii? Jaabowol ɗee laaɓnde ene seerta fawaade e hol mo laaɓndi ɗa. E Egypt ɓooyma, daarti maɓɓe ene kabra wonnde ko gooto e allaaji maɓɓe biyeteeɗo Thoth (Sawti walla Jewti walla ko haɗi boom mbiyen Yeewti, ene janngiree no seerti) ko kanum fuɗɗi binndol.

Jokku Taro