Tag Archives: Pulaar

Ñalɗi Pinal e Ɓamtaare Ciloñ Nguurtinii Fuutankaagal

Hannde ma timmu to Ciloñ Salndu Fuuta ñalawmaaji pinal puɗɗiiiɗi gila ñalnde aljumaa 23 Bowte kadi ene jokki haa hannde Alet walla mbiyen Dewo-Hoorebiir 25 Bowte 2022. He nder ɗee balɗe tati jibnannde Fuuta fof arii tawtii Ciloñnaaɓe ngam mawninde pinal Fulɓe e Fuutankaagal. Ko ngol woni koolol sappo e ɗiɗi gila ñalɗii ɗii puɗɗa waɗeede he 1998. Teddiniraa ngol ɗoo koolol ko Maitre Maalik Sal, dawriyanke gonnooɗo jaagorgal Senegaal kalfinaaɗo ñaawooje.

Jokku Taro

Fulɓe Senegaal keɓii Tele mum en gadano. Jooni noon hol to Faya?

Ko ñalnde Talaata 12/04/2022 Abdulay Ali Malal Jallo, gardiiɗo Radio Tele Fulɓe naati ñiiɓirde CNRA yuɓɓo laamuyankeewu halfinaango rokkirde siññaaluuji Tele e reende kuule mum en he nder Senegaal. Omo wonndi e sate mawɗo mo ene jeyaa heen jooma-suudu makko, Raabi Seydi, golloowo kadi he RTF, wonndude e musiɗɗo makko Ibraahima Kebe, jaayndiyanke RTF.

Jokku Taro

Dukooji he ko yowitii he Jojjaannde Ɗemngal Pulaar he nder Senegaal Ngasaani tawo, kono daaɗe men mbaɗtii naneede.

He jonte jawtuɗe ɗee duketenoo he “reseaux sociaux” facebook e dingire whatsapp ɗee ko Air Senegaal, kompañi laaɗe diwooje Senegal keso o saliima ɓeydude ɗemngal pulaar e ɗemɗe ɗe huwtortoo ngam habrondirde e kiliyaneeɓe mum. He ndee ɗoo yontere ne duketee koko waɗi to Duɗal Ceerno Sileymaan Baal to Geejawaay ko, he saanga uddugol yontere ɗemɗe ngenndiije Senegaal.

jokku taro

Air Senegaal, Mettere ɗanniyankeeɓe Fulɓe kam e Noddaadu Yoga e yimɓe wonnde yoo ɗanniyankeeɓe Fulɓe Njow juuɗe mum en he Ndiwoowa Senegaal.

Air Senegaal, Mettere ɗanniyankeeɓe Fulɓe e Noddaadu Yoga e yimɓe wonnde yoo ɗanniyankeeɓe Fulɓe Njow juuɗe mum en he Ndiwoowa Senegaal.He nder balɗe jawtuɗe ɗee gulaali ɗii keewi he nder mejaaji renndo (reseau sociaux) he, taw saabi ɗum ko mettere Fulɓe Senegaalnaaɓe teskaade he nder ndiwoowa kesa kaa, ɗemɗe gollorɗe ɗee Pulaar jeyaaka heen. Ɓe kuwtortoo ko ɗemɗe tati: Farayse, Engele e Jolfe.

Jokku Taro

Senegaal, Ɗemɗe Ngenndiije Naatnaama to Suudu BatirduNgendi

 Tuggude ñalnde 2 Bowte/ Decembre 2014, lomtiiɓe renndo ngoo to Batirde Ngenndi ɓe (les députés a L’Assemblée National) ene mbaawi haalde he ɗemɗe mum neeniyeeje so ene mbaɗa diskuuruuji mum en, huunde nde, e ko ɓenni, heertinanoo tan ko he ɗemngal Farayse. Kuule kese ɗee newnanii haalooɓe ɗee ɗoo ɗemɗe ngendiije ɗe payɗen limtude, woni Pulaar, Seereraare, Joolaare, Jolfe, Soninkoore e Manndiŋkoore, waawde huwtoraade ɗum en he nder jeewte batirdu ndu tawa heddiiɓe ɓee ne ene mbaawa heɗaade joom mum tawa kanun en nanata ɗum ko he ɗemɗe mum neeniyeeje rewrude he nantingol.
Jokku Taro