Tag Archives: Senegal

Ñalɗi Pinal e Ɓamtaare Ciloñ Nguurtinii Fuutankaagal

Hannde ma timmu to Ciloñ Salndu Fuuta ñalawmaaji pinal puɗɗiiiɗi gila ñalnde aljumaa 23 Bowte kadi ene jokki haa hannde Alet walla mbiyen Dewo-Hoorebiir 25 Bowte 2022. He nder ɗee balɗe tati jibnannde Fuuta fof arii tawtii Ciloñnaaɓe ngam mawninde pinal Fulɓe e Fuutankaagal. Ko ngol woni koolol sappo e ɗiɗi gila ñalɗii ɗii puɗɗa waɗeede he 1998. Teddiniraa ngol ɗoo koolol ko Maitre Maalik Sal, dawriyanke gonnooɗo jaagorgal Senegaal kalfinaaɗo ñaawooje.

Jokku Taro

 Senegaal: Leñam-leñamaagu e Heedi-heeda he nder Dawrugol

Le Vote Ethnique walla Neɗɗo ko Banndum ko konnguɗi lolluɗi he Senegaal gila Makki Sal fiilaa lefol hooreejo leydi ndi. Dawriyankooɓe heewɓe ceeraani he naatnude he nder hakkillaaji Senegaalnaaɓe wonnde Fulɓe teeŋti e Fuutankooɓe jinnganirta Makki Sal ko sabu enɗam makko e maɓɓe, sabu makko wonde Pullo. Caggal suɓngooji 31 Morso, jawtuɗi ɗii, lundiyankooɓe Yewwi Askan Wi, njaltinii tintinoore ngam wiyde suɓngooji ɗii ndewaani laawol he nder falnde Podoor, Maatam, Kanel e Raneeru, waɗde he nder Fuuta fof.

Jokku Taro

Senegaal, Ɗemɗe Ngenndiije Naatnaama to Suudu BatirduNgendi

 Tuggude ñalnde 2 Bowte/ Decembre 2014, lomtiiɓe renndo ngoo to Batirde Ngenndi ɓe (les députés a L’Assemblée National) ene mbaawi haalde he ɗemɗe mum neeniyeeje so ene mbaɗa diskuuruuji mum en, huunde nde, e ko ɓenni, heertinanoo tan ko he ɗemngal Farayse. Kuule kese ɗee newnanii haalooɓe ɗee ɗoo ɗemɗe ngendiije ɗe payɗen limtude, woni Pulaar, Seereraare, Joolaare, Jolfe, Soninkoore e Manndiŋkoore, waawde huwtoraade ɗum en he nder jeewte batirdu ndu tawa heddiiɓe ɓee ne ene mbaawa heɗaade joom mum tawa kanun en nanata ɗum ko he ɗemɗe mum neeniyeeje rewrude he nantingol.
Jokku Taro

Dawrugol Senegal ngam Ƴellitde Ɗemɗe Ngenndiije

Kuule Laamu Ngenndi Senegaal ngam Wallitde he Ɓamtaare Ɗemngal Ngenndiyeewal Pulaar
  Fayndaare waɗde ɗemɗe ngenndiyankooje Senegal ɗemɗe pinal, kadi tuugnaade he ɗuum ngam rokkude jaŋde ndee (nehdi) kutorɗe baawɗe jibin’de ngartam nafojam tawa ko jahdu ɗam e kesam-hesaagu e ɓamtaare, ko alaa e sago maa ɗemɗe ɗee mbinndee kadi ɗe naatnee he tippudi jaŋde ndee kanum he kuwtorɗe golle laamu ɗee e kala geɗe nguurndam leydi ndii.
Jokku Taro