Janngude Pulaar Walla Janngirde Pulaar? Yumre adannde…

Ummaade e sappannde 70 ɓere, haa e sappande 90 ɓere , nde mawɓe men (ngaan saanga sagataaɓe lenyol ngol) puɗɗii eeraango mum en fayde e ɓamtaare pulaar walla no ɓe noddiratnoo ɗum ni, jaŋde pulaar, ɓe ndanyii heen caɗeele mawɗe waawnoode famminde noddetenooɓe ɓee, ko ɓe noddatnoo ɗum en e mum koo. Nde tawnoo noddaandu nduu wonnoo, e ngaan saanga, ko “ngaree njanngen pulaar” wonaa “ngaree njanngen he pulaar”. Ko aldaa e bettere, jaabowol ko gootol:

“Holko min mbaɗata janngude Pulaar, ko ɗuum min muyni? Woowi ko ngaare njanngee Farayse walla Quraana, kono pulaar ? Neɗɗo janngata koko waawa!” Janngooɓe

So en teskiima, yoga e ɓeen noddatnooɓe fayde e jaŋde pulaar ko jannguɓe e ɗemɗe goɗɗe ko wayno Farayse walla Arabeere. So ene kaala ɗemɗe mum en ene uurta ɗiin ngaddinaaji walla njillondira heen keleme ɗeen ɗemɗe. Noddeteeɓe ɓee kanum en alaa ngal nani so wonaa neenewal mum en pulaar. Ndeke ene jalnortonoo ɗum en, haalooɓe ene logga wiyde ɗum en ene njannginaɓe pulaar.

Noddooɓe ɓee kuwtorii jime, e jeewte hay jenni njanti heen, mbele yo noddeteeɓe ɓee paam, nootoo e ko noddatee ko. Hayso noddooɓe ɓee caataaki ko’e mum en wonde noddataɓe ko e yo ɓe ngar ɓe njannga e pulaar wona yo ɓe njanngu pulaar ne, noddateeɓe ɓee njaɓi; njebbilii wonde neɗɗo ene jannga e ɗemngal ngal muyni. Sabu, “leyɗeele ɓamtiiɗe ɗee fof,” ɓe mbiya “njanngata ko e ɗemɗe mum en”. Pulaar ne ko ɗemngal, neɗɗo ene waawi huwtoraade ngal ngam faggaade ganndal. Kala gannde ganndaaɗe e aduna hee ene mbaawi winndeede e maggal. So ɗum waɗii, ndeen neɗɗo ene waawi janngude e pulaar haa wona doktoor ( ɗum woni nyawndoowo, walla mbiyen cafroowo nyawuuji).

Ko goonga wonde kala ɗemngal ene jogii canyu mum e doosɗe ɗe ene tinndina no ngal waawrata haaloraade tawa kono sellirta, kono so en teskiima ko noddatnooɓe ɓee podantunoo noddateeɓe ɓee ko, ma en taw, ko yo ɓe ngar ɓe paggo gannde hono no janngooɓe e ɗemɗe koɗe (woni farayse e arabeere) ɗee njanngata haa ndanya heen martabaaji toowɗi; ngona seernaaɓe walla foksineer en ni.

So goongaa, heewaani tawo jannguɓe e pulaar tan haa ndanyi heen ɗeen gannde e ɗiin martabaaji. Nde tawnoo noddooɓe ɓee haysinno nde noddiɓe yo ɓe ngar ɓe njannga pulaar payndorinoo heen ko yoɓe ngar ɓe njannga e pulaar ne, soɓe ngarii njanngintaɓe tan ko Pulaar. Ɗum woni holno kelme pulaar mbinndirtoo; holno konngi pulaar mahortoo, e holno doosɗe maggal lelorii. Kono mbele ɗuum tan ene addana janngoowo o wonde asinyoor walla doktoor? E ngaal laaɓndal, yoga e janngooɓe Pulaar walla jannguɓe haa keɓe seedenfaagu mum en e pulaar maa njaabo ala. Ndeke noon alaa-e-sago ngartiren yeewtere ndee e laawol; oonycen kelme ɗee mbele ma en ummo e yeewtere faaɗuɓe.

Woodi ko Janngude Ɗemngal e Janngude he Ɗemngal

Janngude Ɗmngal:

So goonga ɗemngal janngete kono muynetaake. Jaŋde ɗemngal waɗi ko laabi ɗiɗi. Laawol gadanol ngol ko e heɗaade e ngal haale joom mum ene hoccira heen helmere e helmere haa o danya heen ko omo waawa yeewtideede e maggal. Sukayel ko e ndiin mbaydi heewi janngirde ɗemngal mum ɗo adanɗoo. Ko ɗum waɗatamo wiyde ko o muynuɗongal, nde tawno baawgol makko haalde ɗemngal ngal e baɗtugol makko hakkille woɗɗondirtaa.

Laawol ɗimmol ngol ko so tawii ɗemngal ngal ene winndaa o jannga kelme maggal e hol no ɗe mbinndortoo,e no doosɗe maggal lelortoo.

Laawol gadanol ngol en njii, ko ɗemɗe aduna ɗee kala ndenndi poti heen. Kala ɗemngal joom mum en ngadatoo waawde ɗum ko e nanɗe, foti ko ngal binndangal walla ngal winndaaka. Laawol ɗiɗaɓol ngol noon, karallaagal ene jilli heen. Ɗuum woni binndol ngol. Ko e laawol ɗiɗabol ngol ɗemngal ɓurata yaawde ƴellitaade e waawde faggaade gannde e yaajnaade, kadi e ngool laawol neɗɗo ene waawi janngude ɗemngal tawa o wonaani ɗo e nokku ɗo ngal haalate.

Janngude e Ɗemngal ko huwtoraade ngal ngam faggaade ganndal, yeru no njanngirten Arabeere ngam faamde heen gannde diine walla no njanngirten Farayseyankoore ngam waawde faggaade gannde bayɗe no doktoraagal walla asinyooryaagal nih.

E fayndaare arwannde ndee en njii,ɗuum woni janngude ɗemngal, joom mum janngirta ɗemngal ngal ko haa o waawa humtondireede heen haajuuji e yeewtideede heen, foti ko ɗemngal renndo makko,walla ko ɗemngal jananiiwal ngal o hoɗi e nder joom mum en, ko mbele omo waawa faamondirde e mum en e humtondirde e mum en haajuuji nyalnde kala denndaaɗi. Ndeke wonaa haa o faggoo heen ganndal hay gootal woni fayndaare makko( haso tawi so neɗɗo waawi ɗemngal tan alaa-e-sago o faggoto huunde e ganndal renndo maggal, sabu ko ɗemngal soomi ganndal, ma en njiy) . Ɗum firti ɗemngal kala ene waɗi ko wiyetee “ kelmeendi haajuuji nyalnde kala denndaaɗi”, e “Kelmeendi Fanniyankaagal”.

Ɗemngal e Kelmeendi

Ɗemngal wonaani ko wonaa doggol innɗe. Mahii ko e innude kala huunde nde njiyaten,nde co’aten, nde miijotoɗen e nde ngollotoɗen. Yeru, so neɗɗo wi’ii: “ Miɗo ɗomɗi, kaari addanam ndiyam.” e ngol ɗoo kongol ma en tesko, yamiroore ndee ummii ko e miijo, “ɗomɗi” ko co’anɗe, ‘yahde” ndee, ko gollal, “ndiyam” ko huunde nde njiyaten mbaawɗen memde. Ndeke woni ngalu ɗemngal ko heewde ɗeen inɗe. Gootel heen fof noddirten ɗum ko kelme. Kala ko joom ɗemngal en ɓee meeɗaani yiyde,gollaade, so’ode walla miijaade ene hasii ɗuum alaa innde e ɗemngal maɓɓe, ko ɗuum waɗi ene wiyee ɗemngal ko ɓiyngel taariindi e pinal joom mum en.

Ɗemngal e Co’anɗe

Hono no mbiynoɗen nih, ene jeyaa e ko neɗɗo aadorii, innude ko o so’ata e ko o miijoto.

Yeru, e ɗemɗe aduna ɗee kala, ene njogii no mbiyrata hoyre am ene muusa , miɗo wulaa walla miɗo heyɗi. Ndeke noon, geɗe ɗe neɗɗo aadorii so’ode ɗee kala, ko ɗemɗe aduna ɗee kala poti heen, ene njoganii ɗum en innde

Taariindi e Ɗemngal

Taariindi ene jogii batte mawɗe e nguurndam neɗɗo, gila e sifa nguura makko, ɗum woni ko o nyaamata, e ko o ɓoornoto, e no miijorto fof batte taariindi makko ene tawee heen,. Ndeke haysinno wonaa taariindi tan fidata pinal lenyol ne, ene jogii heen darnde teskinnde, ko ɗum waɗi kala ɗemngal ene mahoo e taariindi joom mum en.

En mbiyno,wonde geɗe ɗe neɗɗo aadorii so’ode ɗee kala, ko ɗemɗe aduna ɗee kala poti heen, ene njoganii ɗum en innɗe. Ko hono noon ne kay geɗe ɗe goodaangal mum en ene huɓtodini aduna oo kala, ko wayno leydi, lekɗe, kaƴe, ndiyam, ekn… fof ene njogii inɗe mum en e kala ɗemngal. Kono so en teskiima goomu ɗiɗaɓoo oo ko inɗe kuuɓnuɗe, ɗum firti innde heen fof ene moofti inɗe lenyɗi keewɗe, ɗeen inɗe noon, goodal mum en e ɗemngal fawwii ko e taariindi joom mum en. Yeru, hay lenyɗii ɗi joom mum en koɗi e jeereende ene njoganii lekki innde, kono jogaade innde no noddirta caski,alluki walla murtooki fawii ko e taariindi joom mum en.

Ɗemngal e Koɗki

Nde tawnoo taariindi ene jogii baɗte mawɗe e nguurndam neɗɗo oo gila e sifaa nguurndam mum haa e no joom mum miijortoo, ɗum waɗi yimɓe seertuɓe koɗki fof haysinno joom mum en njiidi ɗemngal ne ko wiyetee “ kelmeendi haajuuji nyalnde kala denndaaɗi” koo ene seerta fawaade he koɗki joom mum en. Koɗɗo he waalo he dow daande maayo e ne seerta seeɗe e koɗɗo e jeeri; koɗɗo e dowri, nokku ɗo adaa nguurndam mum ko ndema e ngaynaaka ene seerta e koɗɗo e saare ɗo nguurndam mom fawii ko e njulaagu, karallaagal ko wayno fitram-gollaagu ekn… Ko hono noon ne koɗɗo e laamorgo ɗo nyeenyal ɓuri waawde huwtoreede, ko wayno nyaawooje,jarfooji e mantooji.Yeru, kala ɗo kaalowo pulaar waawi wonde fof ene anndi ko woni wifde (walla wifugol), kono so tawii joom mum mawnaani e mbaal-waaldi, sara daande mayo wallo ɗo ilam ndunngu yettotoo, omo waawi leelde nande konngol “wifde paggiri”. Kala nyalnde o adii nande konngol ngol ndee ne, hayso o famminaama ko woni paggiri omo leela faamde ko nawdi paggiri e kelme wifde hono no o anndiri ɗum ni. So o arii e mbayla, o nanii kelme“Bifirɗe” o mo faama ɗoon-e- ɗoon ko huunde wifirteende, heddoo noon hol ko nde wifirtee? Mbele ko jeyngol walla ko paggiri. Kadi so o yahii,o hollaaka o wiyaa ko ɗum woni bifirɗe, ma o yah o mo ɓeydoraa kelme keso e pulaar kono o anndaa no bifirɗe mbay walla holno naftorortee.

Natal Pullo Baylo ene gollira BIFIRƊE

Pinal E Ɗemngal

En mbiyno konngol hoyre am ene muusa e ne jogii innde e kala ɗemngal, tuugnaade e ko co’anɗe keɓooje kala aade. Ko noon ne kay miɗo jooɗtorii, kala mo hoyre mum muusi ma ɗaɓɓan ɗum feere sabu ko co’anɗe kaaɓniiɗe. Foti o waɗi heen ko peeje hoyre makko walla ko goɗɗo o holliti wallimo e no muusalla kaa deeƴri. Ko ɗuum mbiyaten safraade. Ɗeen peeje noon ene ceerta, fawaade e pinal joom mum en e yonta mo ngoni. Ma wood ɗo ngarɗaa hoore muusoore e ne safriree moomeede haako walla kuɗooli loppaaɗi; ma wood ɗo ngarɗaa ko leɗɗe koƴetee joom mum yarnee; ɗo heen joom mum jaree,ɗum woni nguru hoore makko seeke ƴiiƴam yaltinee heen; ɗo heen joom mum fiɓanee walla moccee, walla haɓɓanee lefol e hoyre tan ko aldaa e waɗeede e hay gootal e geɗe jaŋtaaɗe dow ɗee. Mbele won e ɗee peeje fof jogiinde nafore? Wonaa ɗuum woni haaju men jaabaade tawo, kono en njii kala nde haaju wii neɗɗo teep wiyat feere teep. Neɗɗo seerataa e haajuuji, ɗum waɗi o seerataa e miijaade e fewjude, te en mbiyno ɗemngal jibina ko e innude miijooji,co’anɗe, teskuyaaji e geɗe taariindi joom mum en, wonndude e geɗe goɗɗe.

En njii ndeke ɗemngal ko kanum woni ngaandi lenyol. Ko e maggal ganndal lenyol ngol fof mooftii. Ko kanngal woni caaktirgal pinal lenyol ngol; ko kanngal faccirta hol ndaarannde lenyol ngol jogii e aduna, e hol no ɓiyɓe maggol paamiri nguurndam. Ɗum firti kala huunde nde lenyol ngol alanaa innde, kala ko waawi soomaade e nder majjum ko huunde majjande e nder lenyol he. Ndeke e ndaɓɓa, eɗen mbaawi wiyde kala ɗo ɗemngal lenyol haaɗi ko ɗoon pinal maggol haaɗi, kadi no pinal maggol alɗiri fif ko hono noon ɗemngal maggol alɗirta.

Nokkondiral Pine e Luɓondiral Kelme

Hayso tawii eɗen paami ɗemngal e pinal lenyol ko ɓiyɓe nahaande mum, sabu hono no mbiyno ɗen dow ni, wonnde taariindi hayso wonaa kanum tan fidata pinal e ɓamtaare ɗemngal lenyol ne, e ndi jogii heen batte mawɗe. Kono eɗen nganndi neɗɗo wonaa no puɗi ni walla no yoga e mbarakon ni. Eɗen nganndi won e puɗi so egginaama e nehaande mum en tan maayat, nde tawnoo won e majji ene mbaawi wuurde e waalo kono mbaawa wuurde e jeeri, ko hono noon ne kay won e mbarakon ene njaɓa wuurde e nguleeki kono cuusa jaangol. Neɗɗo noon ene waawi jaaɓde e kala weeyo. Ko ɗuum waɗi neɗɗo feŋaaki ɗo gootel. Ko o jahoowo mo jooɗaaki kadi kala nde o yahi maa wood ko o nawori, kala nde o arti maa wood ko addori. Ko ɗuum waɗi, e nder daartol, yimɓe ceeraani e nokkondirde pine rewrude e jokkondire mum en sabu ɗanle, njulaagu walla ruggooji heen sahaaji wona ruumaanuuji walla nii uujooji. E nder ɗiiɗo lawbi fof neɗɗo ene waawi faggaade heen pinal kesal e ndaarannde aduna hesere, kadi ene hasii kala ɗo o nokki pinal kesal o luuɓoroo kelme joom mum en, foti o huutori helmere ndee wumre walla o taaynunde e ɗemngal makko (yeru so tawi ko e pulaar o taayninde mbiyen o Fulii).

Renndo Fulɓe e ngalu Ɗemngal Pulaar

Hayso Fulɓe ko lenyol keɓtinirteengol ngaynaaka ne, sabu maɓɓe heeroraade ngaal gollal e nder hiinaange Afrik, haɗaani kadi ko ngol lenyol fitram gollaagu, nyeenyal e ganndal. Fulɓe ko aynooɓe nay, biy e baali, ko sippooɓe kosam e nebbam, kadi ko remooɓe jeeri e waalo; Fulɓe ko Subalɓe awooɓe, Maabooɓe sanyooɓe, Seɓɓe raddooɓe, jeyli mum en ɓiyɓe maggol reenirooɓe; Jaawanɓe julotooɓe joom nyeenyal en laamɓe maggol fewjanatnooɓe. Fulɓe ko Sakkeeɓe ɗatooɓe, Wayluɓe tafooɓe, Lawɓe sehooɓe, Awluɓe daartol e askooji maggol mooftooɓe, Wammbaaɓe hoɗooɓe nyalnde wolde maggol nyanyinooɓe. Fulɓe ko Tooroɗɓe janngooɓe, Buurnaaɓe looɗe e genikaawe ɓakke mahooɓe. Ɗeeɗo kinɗe Fulɓe fof ndendi ko noddirɗen kelmeendi haajuuji nyalnde kala denndaaɗi kono wootere heen fof ene jogii ko mbiyeten kelmeendi fanniyankeeji.

Maa winndannde ndee Jokku. Tommbo jume goɗɗe

3 comments

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.