Kesam-Hesamaagu he nder Magooji Pulaar

Gargol série Jeewo “Diewo” he Piindi TV addii kesam-hesamaagu he mbaydi magoyaagal Pulaar. Koɗorɗe jooɗɗe, werlaaji kesi e ñaantule jooɗɗe ene cinka ayaawooji laaɓtuɗi ɗi karallaagal numerique newni gaamnogol mum en. Jillondiral pulaagu e tuubankaagal, walla mbiyen tan pinal saareyeewal. Sabu ngaal pinal saareyeewal jaalii hannde he aduna hee fof, waɗi kala jiɗɗo yahdude e aduna o alaa-e- sago ko maa o nokka he maggal.

So Allah, wonaa ko ngaal pinal weeɗata en koo fof potɗen jaɓde e ƴettude, kono wonaa ndeen toɓɓere njiɗɗen haalde. Njiɗɗen wiyde tan ko, kala ko njawatnoɗen he magooji men “fuɗɗibelaa addi jam en” ɗi ko, ko wayno koɗki e pinal saareyeewal ene tawee hannde he magooji kesi ɗii. Hayso tawii won pulaagu heewgu tawetenoogu he magooji gadani ɗii, nattii yiyeede he kesi ɗi. Kono eɗen mbaawi wiyde: “Bon, c’est la loi de progrès”.Kono kam heddiiɓe ɓee nattii daɗde en to bannge nate, ciŋkal e taariindi.

Succès Diewo, e karallaagal kesal ngal newnii kadi ɓeydagol magooji-doge (série) he ɗemngal Pulaar. Tawaa gooto heen kala alaa ko soap opera Ameriknaaɓe nawani ɗum haydara. Ko ɓooyaani ko, 26 Silto (Septembre), 2020, Nellewool TV kanum ne yaltinii mago-doge (serie) mum Yiiro Yaaro. Ko adii ɗuum eɗen nganndi goɗɗi njaltiino to Marodi TV, taw eɗen njiya heen yimɓe fatamlameeɓe ko wayno Adviser, mo taweede ɗum he nder mago hee tan ene dillina rewɓe e sukaaɓe. “Rewɓe Mbeelon”, mo Fulɓe Production, hayso tawii kanum wonaa pinal saare hollirta ne, toɓɓe ɗe mago ngoo joofotoo ɗee (Palaas dewbo he nder renndo, pasiraagal) ko jahduɗe e jamaanu, kadi ko geɗe ɗe renndo Haalpulaar en ene foti yuurnitaade. Ɗiin e goɗɗi bayɗi hono noon, ko jiidaa e magooji njalniika keewɗi tawateeɗi he BigweltaareTV. Gooto kala he ɗiiɗoo magooji, haysinno hono no kala soap opera ni, haalata koko yowitii he nguurndam galle, ɓesngu e giɗli ne, ene yuɓɓiniri ɗum he mbaydi mum keeriindi, ndi ene hollira ndaarannde hesere he ɗeen-ɗoon toɓɓe. Kono kadi kala heen garɗo ene hollira wonnde, mago Pulaar woni ko he ɓeydaade mawnude, ƴoƴde e hellifeede. Ɗuum ene seedtina he ɓurɗo hesɗude he majji o, Arɗo & Dieyla, mo Foutavision yaltini hanki 17 Colte (Fèvrier) 2021, tawa ko Saydu Bah mo 2STV woni heen magiyanke dowrowo o.

Mago, ko ngoonga nafata ko finndin’de e aybin’de won e jikkuuji walla aadaaji bonɗi; tinndina waylaare e taftaade jikkuuji bonɗi, kono mo wiy mago, wiya feernude ɓerɗe. Feernata ɓernde noon koko joom mum nanata walla yiyata wooɗe e mum walla kam welto heen. He oon fannu hannde magiyankooɓe Pulaar nana mbaɗa heen ko weɗɗa. Hayso tawii ko ngoonga, huunde ko nde weli fof e nde waawi ɓurde kadi welde; ko nde yooɗi fof e nde waawi ɓurde kadi ŋarɗude.

3 comments

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.