Yana Ummoo he Magooji Pulaar: Hol to Ardo e Dieyla Tiindii?

Ardo e Dieyla ko gooto e magooji Pulaar mo jaltugol mum addi welkeende mawnde he nder yeeɓiyankooɓe Fulɓe. Nde tawnoo yimɓe ɓee ene njoortinoo he mago ngoo wonde mago yuɓɓungo kadi heewngo kesam-hesaagu. Sabaabu gadano o ene waawi ko ngam yiynoode heen Saydu Bah mo 2STV, ko neɗɗo mo yeeɓiyankooɓe fulɓe nganndi kadi njaɓani ɗum he fanniyankaagal mum.

Hayso tawii ko ngol woni gadanol makko he mago ne, ko o goowɗo media e ayaawooji kabrirɗe. Foutavision, heedtuɓe he kaarallaagal ngal ɓee ne, ko seedtanaaɓe karallaagal. Dahab wallii sukaaɓe heewɓe waɗooɓe Rap Pulaar waawde yaltinde kilipaaji mum en, kadi o waɗi heen golle maantinɗe. So alla, ɗamaamuya yimɓe oo sooyaani, nde tawnoo kala ko ene addana mago yuɓɓude e weltinde fittaandu ene tawee he Arɗo e Jeylaa. Magiyankooɓe ɓee ko haralleɓe waawɓe ko mbaɗata ko, ɗigginɓe meccal mum en. So tawii addanta mago welde e yuɓɓude ko kumpa (suspense), bettere (surprise), daraama (drama), e njalniika (comedie), fof ene tawee he nder Arɗo e Jeylaa. Ko adii fof, loowdi (scenario) ndii ene roondii maana kadi ene yaltina toɓɓe nguurndam keewɗe guuraaɗe kadi jarɗe wattude hakkille. Hayso tawii loowdi (scenario) ndii soomaa ko e tekkere kesam-hesaagu ne, neɗɗaagu Fulɓe ene feeña heen gila e haala haa baɗle.

  He jolal 1 (Saison 1) kala ɗo yimɓe ɓee ɗaminooɓe ɓe ndiwtii ɗoon, ko ɗuum waɗi yeeɓiyankooɓe ɓee ene keppatnoo ko raawre ɗiɗimere nde arata. Raawre ɗiɗimere (jolal 2) ndee, sikke alaa, fuɗɗoriima he mbaydi yañɗundi (spectaculaire) nde tawnoo hawri ko he maanditaare Saydu Bah, kadi ndeen o suɓinoo ko taƴcude maayo o tawoyi yeeɓiyankkoɓe makko wonɓe rewo e woodi booye, ngam renndude e mum en weltaare kono kadi ngam ɓeydaade tiiɗtinde e tabitinde wonnde maayo wonaa keerol.

Anta Magiyanke Ardo & Jeyla

  Raawre ɗiɗmere (saison 2) nde kadi addii jeeso kese, Maalik, Rugi e Anta, kono kadi sirpirisaaji keewɗi e kumpaaji (suspense) keewɗi ɗi ene ɓeydani yeeɓiyankkoɓe ɓe, ñalnde kala, heppude ko ñalngu rogere hesere ndee arata haa ɓe njiya  mbele ma ɓe nganndu heen geɗel fof hol to yuumti. Mbele maa Anta wujju ɓernde Arɗo haa o faalkisoo Jeylaa; mbele maa jibnaaɓe Jeylaa mbaawnu ɗum haa resondira e Maalik; hol to Jamila woni; holko jogori wonde kuccam Foutavision? Mbele gardeyaagal tan ene jogori ittude Ardo he tampere haa waawa heɓtude Foutavision? E laaɓnde goɗɗe keewɗe ɗe mago ngoo fawiɗoon kono ɓe cuwaa huccande saaktande yeeɓooɓe ɓee sirluuji ɗii e ittude ɗum en he kumpa mum en tawo.

Rougui Hoodere hesere he Ardo & Dieyla

He gasirde raawre 1 ndee, Jamiila nanii wonnde ɓe o anndi ko kanum en ngoni  jibnaaɓe makko ɓee jibinaanimo e jaati, te ko ɓeen gonnoo sabaabu jogaademo geɗal he  Foutavision. So selli ɓe njibinaanimo hol ko hare makko ngam heɓtude  Foutavision he junngo makko ndee jogori nafoydemo? Dieyla ne anndii Jamila ko ɓiy yummum, hayso Jamila suwaa anndu ɗuum tawo. Oya ko dokkanooɗo Arɗo, kono Arɗo yiɗaa ɗum, goɗɗo o Arɗo ene yiɗi ɗum kadi ene yiɗi Arɗo, kono caggal ndeɓe kumpitii enɗam maɓɓe hol no hakkunde maɓɓe jogori wayde e rewam ɗuum jogori jibinde hakkude goota kala e maɓɓe e Arɗo?

  Laaɓnde ɗe mberliɗen dow ɗee ko jubbannde tan he nder laaɓnde goɗɗe keewɗe ɗe kala yeeɓiyanke Arɗo e Jeyla seeraani e laaɓndaade. Ko kaaɗo kumpa addani Arɗo e Jeylaa wonde mago ngo kala yeeɓiyanke jaɓataa luuteede heen hay rogere wooteere, kadi tuugnaade he ɗuum eɗen mbaawi sikkude kadi wonnde ko jooni serie o fuɗɗii. Nde tawnoo e ɓe njogii kuccam mawɗam yeeso maɓɓe hade maɓɓe saaktude sirluuji geɗe keewɗe ɗe kumpaɗen he nder ngoo ɗoo mago.

Yana ummo e Caɗeele Arɗo e Jeylaa

Hayso raawre adannde ndee gasii ko aldaa e caɗeele ne, raawre ɗiɗimere nde en njiyii ene heewi yano ummoo, kadi ɗuum fuɗɗiima gila he rogere 2. Rogere (episode) fuɗɗo waasa yettaade, walla ñalawma mo rogere fotnoo yaltude oo diwe, ekn. Hol ko woni sabaabu ɗuum, mbele ko caɗeele karalleeje (problème technique) walla ko rafi ngalu, walla nii ko magiyankooɓe ɓee ngonata ɓe keɓaaki?  Ɗeeɗoo caɗeele, eɗen nganndi, heen gootel kala ene waawi heɓtaade, te so waɗii ene waawi telɓinde golle. Heen sahaaji boom, kannje fof aɗe mbaawi ardude, te kadi eɗen nganndi, wonande fuɗɗotooɓe ɓe ngalaa doole fof jommbaani. Kala ko waawi jeyde sabaabu ooɗo yana ummoo ne, enen yeeɓiyankooɓe Fulɓe eɗen keppi ko njiyaten Ardo e Jeylaa ene refti laawol, kadi ene jokki he feernude ɓerɗe men hono no ɓe ngoowi waɗde nii he kala saha.

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.