Tag Archives: Jime Pulaar

Njaay Saydu Amadu: Hol ko foti wonde Mbaydi Yimiyankaagal Kesal

Caggal nde pulaar fuɗɗii huwtoraade alkule latin he maayirɗe sappannde 70, eɗen teskoo jime (poesie) he ɗemngal pulaar ɓeydiima saraade e yaajde no feewi. Ene jeyaa e lollinɓe jime pulaar, Njaay Saydu Amadu ganndiraaɗo Gelongal Fuuta. Kanko e Murɗo Joop, Kayya Joop e Ibraahiima Muktaar Saar, ngadii fiilde leppi jime taw ene yahdinaa e hoɗdu walla gitaar. Arɓe wattan ɓee kala njaɓɓi ko he teppe maɓɓe.

jokku taro

Seyku Umar Bah, Yimiyanke Pulaar o e Jime mum

Ñalnde 26, Seeɗto (Avril) 2020, Fuuta Tooro waasi gooto e ɓiyɓe mum korsinnooɗo ngenndi mum, ɓaleeɓe Muritaninaaɓe ne kay mbaasii harbiyanke ndimaagu, baɗɗo cagataagal mum fof he haɓaneede potal e ndimaagu he leydi mum, kono ɗemngal Pulaar e Pulaaryankooɓe aduna kala njahraama yimiyanke mum en ŋana binnduɗo hakke 200 yimre pulaar tawa yoga heen ene fiilaa e leppi ɗi o waɗatnoo ngam hirjinnde e finndin’de.

Jokku taro