Hayyoo Jaari (Diary) Amen artii! Yoo felatnooɓe ndeƴƴu, yoo duwotonooɓe njokku.

Jaari Soh (Diary Sow) mo majjugol mum, jonte jawtuɗe ɗee, addannoo Senegaal fof dillude, artii Ndakaaru hannde Aljumaa, 29 Siilo, so en tuugniima he kabaruuji yoga he jaayndeeji leydi ndi. Jaari ko suka dewbo pullo Senegaalnaajo mo duuɓi 20, cuɓaaɗo laabi ɗiɗi, 2018, 2019, wonde almuuɗo ɓurɗo heɓtineede he nder Senegaal. Ɗuum jibinaniimo njeenaari laamu Senegaaal (bourse d’excellence) ngam waawde jaŋngoyde to duɗal keblorgal Louis-Le-Grand to Paris Frayse.

Ñalnde 4 Siilo, caggal guurte maayirɗe hitaande, nde o fotnoo fuɗɗitaade jaŋde ndee o yiyaaka to duɗal to. Ɗuum jibinanii duɗal ngal faayre haa ɓe njokkondiri he consulat Senegaal ngam habrude ɗum en wonnde omo hattaa he duɗal he. Nde haalakaa yettii laamu leydi Senegaal, hooreejo leydi o, Makki Sal, yamiri ñalnde 7 Siilo yoo laakngal werle he nder Frayse kala ngam yiytude mo. Caggal nde Polis Farayse waɗi loskooji mum, ɓe kabri wonnde jiytanɗe maɓɓe kolliri ko kanko yahi he bellanteeje hoore makko.

Ɗo adanɗoo, majjere jaari dillinii Senegaalnaaɓe fof; gila he duwawuuji haa e kirjinaali wonnde yoo laamu nguu ɓeydu heen tiɗnaare mum mbele omo yiyte. Kono caggal nde feeñi wonnde ko kanko yahi he bellanteeje makko ɗemɗe ɗee kala mbaklitiima kucciti he makko; gila he pelooje, ñiŋooje haa ni e jalkitooji, goto kala tonngiti hakkille mum woppi ɗum yoo boy he nder dingiral welmaa-kaala. Gila he nder laylayte-renndo haa e caaktirɗe kabaruuji, mo woni kala ene haala ko alaa ɗo fawii. Hay wiyooɓe koye mum en ko seernaaɓe waajotooɓe he Teleeji e rajooji, kaalii heen geɗe coofɗe ɗe kaanaani naneede he hunnduko kellifaaɗo saka noon e biyoowo ko baajotooɗo yimɓe he peewal.

He fiyaaku wayngu hononii, neɗɗo kala ene foti artirde heen hakkille mum, suɓoo ko haalata, siftora wonnde oo ɗoo ko jibinaaɗo kadi jooma banndiraaɓe, ɓe he oon tumaa ko tiiɗi ɗum en tan ko holno njiytiri ɓiyngel mum en tawa ene wuuri, ene hisi, goɗɗum kala ko haaju mum en duŋtiiɗo.

Eɗen nganndi kala jahoowo he laawol nguurndam fergitaade ɗum jommbaani, kono wona fergitaade woni yan’de, kadi yan’de neɗɗo haɗataa ɗum ummaade kadi e jokkude laawol mum. So Allah, haa jooni hay gooto anndaa ko nawnoo Jaari. Kono kala ko waawnoo won’de, eɗen mbaltanoo Allah nde holliti en ɓiyngel men. Kadi eɗen toroo mo kanko Geno baawɗo o nde o waɗantamo ko woni ɓural e makko kadi O timmina yaakaare leñol makko jogii e makko.

2 comments

  • Jam waali e men mbandirabe

    Le sam. 30 janv. 2021 à 02:00, Binndi Pulaar a écrit :

    > Njaay Demmba Astel posted: ” Jaari Soh (Diary Sow) mo majjugol mum, jonte > jawtuɗe ɗee, addannoo Senegaal fof dillude, artii Ndakaaru hannde Aljumaa, > 29 Siilo, so en tuugniima he kabaruuji yoga he jaayndeeji leydi ndi. Jaari > ko suka dewbo pullo Senegaalnaajo mo duuɓi 20, cuɓaaɗo laab” >

    Like

  • Allah ko moyyo neddo so maayaani tagdaaka wadde o majjuno kadi o yiitaama alaa ko heddii so wona yoo’o tinno o annda ko’o tiimtorgal burbgal teskeede e leñol ngol.

    Like

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.