Baaba Maal: Fatmata. O video clip ciftinoowo en ko woni ngootagu Pinal Afrik

Fatmata ko jimol Baaba Maal jaltungol ko ene wona hitaande jooni kono ngol haastetaake. So tawii ko haaldude sibu Allah nii jimɗi Baaba Maal alaa heen kaasteteengol. Kono he nder o video clip, Baaba Maal ene teeŋtinana en wonnde wonaa welde daande tan addani Baaba Maal wonde naalaŋke ŋana, alaa, ko luggidde makko humpito he pinal Afriknaawal haa ɓuri teeŋtude kadi e pinal Hiirnaange-Afrik addani Baaba Maal won’de naalaŋke tacci-keeriijo. 

Waawdemo ruttaade he ngal ɗoo pinal ɓooyngal, ngal iwdi mum ene askitinee gila e pinal misra ɓooyma, mahtoo ɗum e mbaydi yahdundi e jamaanu tawa kadi hanki oo hay huunde heen faataaki he mum, ko ɗuum addani Baaba Maal won’de naalaŋke mo hiiɗɗataa, haastetaake. Nde tawno ñalawma kala mo Allah addi omo waawi ñeɗde he ndee sewnde pinal ngal ɓeeɓataa o yarna ɗum yimɓe ɓee tawa kadi kala ndeɓe njari heen e ɓe teskoo heen dakamme e mbelemma keso mo tuuyo jamaanu maɓɓe naamni o.

He nder oo ɗoo  video clip eɗen njiya heen Baaba Maal ene renndina jimɗi e gaaci Fulɓe, kooraaji e balafonji manndinkooɓe, sabareeje e ngamri Jolfuɓe, kono tawa fof ene renti woni duƴƴal gootal, duƴƴal gaaci Hiirnaange-Afrik. Gaaci ɗi kala ɓiyɗo Afriknaajo keɗiiɗo ɗum maa yiyto heen hoore mum, yiytoo heen pinal mum e hanki mum.

  So tawii ko ngoonga noon, Baaba Maal yahaani woppi Ummu Sih caggal. Ko Baaba waɗi he naale e gaaci koo, ko ɗuum tigi Ummu Sih ne waɗi e kettuki, ñootol e cuɗaaje. Oo ɗoo banndiraaɗo dewbo kettukiyanke (styliste) ŋana, ko ɓooyɗo hollirde e ñeeñal mum, ngootaagu pinal Afrik. Ngootaagu ngu ene feeña he kala geɗe nguurndam teeŋti noon he ɓoornugal e cuɗaari.   Oo ɗoo  video clip, ko gollal harelleeɓe ɗiɗo, gooto kala e meccal mum e ñeeñal mum, renti wonti gollal gootal ngal he nder mum, kala Afriknaajo ene yiytoo heen hoore mum nde tawoo omo tabitina ngootaagu Afrik e pinal mum.

One comment

Addu Yiyannde ma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.