Category Archives: Defte Kese

Ɓe Ceerataa, Wallifannde hesere Demmbel Sal yaltii nana he jeeyirɗe Defte.

Ɓe Ceerataa, ko tiitoonde deftere pentol yaltunde jooni, nde wallifiyanke dowluɗo o, Demmbel Sal fawi kadi he juuɗe tarotooɓe coñce Pulaar. Mo inni hannde coñce Pulaar kala hakkillaaji Fulɓe fof ngadatoo yahde ko he Alasan Muntagaa Sal ɓurɗo lollirde Demmbel Sal, joom “Ɗam Alla Adii Ɗam Dennde”, go’o e ɗiɗi, joom Dimo e Daw-law, defte jafnirteeɗe sukaaɓe hannde he nder renndo Fulɓe kala; cuynirteeɗe mette mawɓe, jalnooje, goynooje, kono kadi udditirteeɗe yeewtere, kala ɗo Haalpulaar ndenti.

Hannde kadi Demmbel addanii en tiitoonde hesere pul: “ƁE CEERATAA”, tawa ko ɓulnaande he teskuyaaji nguurndam. Teskuyaaji ɗi gooto e men kala wuurata, kono ɗi, he dokke alla, ko demmbel tan waawi yinaade haa e nder luggere mum en o yaltina toon maanaaji baawɗi wallude en he faamade holi jotondiral men he ɗii teskuyaaji nguurndam, haa gooto men kala waawa yiytaade hoore mum he ɗeen joljole nguurndam. Tawa kadi o sañi ɗum ko he Pulaar bayɗo no limmbam.

Ɓe Ceerataa ko deftere pentol walla miilol, hono no wallifiyanke o suɓii noddirde ɗum ni, etatoonde sorde he nder hakkille mo nde aywinta o, Nafisatu, mbele ma o ƴoog toon miijooji mum e co’anɗe mum, ngam o waawa faccirirde ɗum kaa ngonka mum peeñka he guural:

Nafisatu ene jooɗii he damal naatirde huɓeere mum, omo ɓarfinii he lesdi, o wertaani, o fawaani hay huunde he ndee hoore sañtaande baŋnge ene heddii baŋnge. Nduu sukudu woɗɗitiindu edda ndoondi ene ɓaɗtoo ndaneewu no wiro hartaako. Omo fawi juŋngo he hakkille omo yuŋnginii. Alla tan anndi ɗo o woni, kono o alaa ɗo! Teew e ƴiiƴam ene ngona he nokku tawa ko woni neɗɗo koo, koko woɗɗitii. Ko ɗuum woni ɗo, Nafisatu teew e ƴiiƴam o ene ɗo he ngal damal, he oo beetawe baggo, kono yiila o yahii, hakkille o seertii e ɓanndu ndu oorii, yoo Alla newnu jofaango tawa coŋngooji ene ngoppi.”

Ŋaro Caggal

Muuli deftere ndee ko Goomu Muulngo Defte Pulaar Terɗe Tabital Pulaaku Americas. Ko ɓiyɓe Fulɓe ɗanniyankooɓe wuurɓe to Dowlaaji Dentuɗi Amerik, yiɗɓe addude ballal mum en he ɓamtaare ɗemngal Pulaar rewrude he wallude mbele ɗemngal ngal ene alɗira defte he gannde.

Hiisiwal-Mathematique- he Pulaar, jaltugol deftere hesere nde Dr Muhammudu F. Sih

Caggal defte makko  Binndanɗe Hiisankooje (2016) e Gannde Hiisiwe (2019) Dr Muhammadu Faalil Sih yaltinii deftere mum tatiɓere he Hiisiwal (mathématiques). Ñoggannde Silo Hiisiwo, ko noon woni tiitoonde deftere ndee, yowitii ko he hiisa caltiwa e kiɓɓiwa, so en ndeftii he konngol Ceerno Bookara Aamadu Bah, binnduɗo ngardiindi deftere nde o. Ko ɗum fannu toowɗo he nder hiisiwal janngateeɗo he duɗe jaaɓihaaɗtirde.

Jokku Taro

Ƴellitaagol Aadee e Neɗɗaagu Mum, ko tiitoonde deftere he fannu Fittiyaagal- psychologie- he ɗemngal Pulaar

Kala ɗo neɗɗo lemii e taariindi walla neesu (nature) so o ndaartindiima no moƴƴi walla o luggiɗiniima heen miijitogol makko, ma o yiy heen walla o tawa heen kaawise walla kaawniiɗe. Nde tawnoo huunde kala ene moofti sirlu, sirlu goodegol majjum kono kadi sirluuji guurgol majjum walla mbiyen pirfirli keddogol majjum. Ɗiin sirluuji ene kollira njuɓɓudi cañiindi, ndi ene teeŋtina taweede caggal ɗiin sirluuji, junngo geno karallo, ñeeñɗuɗo cañoowo ndiin njuɓɓudi, so tawii kay ko wonande goongɗinɗo goodaangal oon geno.

jokku taro

Islaam e Pinal Fulɓe: Ndee deftere ko nde haala mum jogori haaloyeede ko juuti haa e yontaaji Payɗi

Islaam e Pinal Fulɓe ko tiitoonde deftere Ceerno Alhusayni Bah, ɓurɗo lollirde Bacca Bah, yaltunde ko ɓooyani to Galle Saato Papyrus Afrique. Caggal defte makko ɗiɗi fento: “Ñaawoore” e “Firtaare”, Islaam e Pinal Fulɓe kanum ari ko he mbaydi ngoɗndi. Ndee ɗoo kanum wonaa fento e fefindo, kono nde fawii ko he ganndal ngal joom mum anndi renndo mum gila nder haa boowal, ruttii kadi tabitiniri ɗum daliilaaji ƴoogaaɗi he defte binndaaɗe he ɗemngal Pulaar, Arab, Engele e Farayse.

jokku taro

“Annabi Ɓaleejo” ko tiitoonde deftere hesere nde Abuu Sih wallifii yaltunde ko ɓooyani. Kono hol ko nde haalata?

Hay huunde alaa he nder deftere Allah nde, al -Qur’aan, ko ene riiwta wonnde Allah neliino annabaaɓe ɓaleeɓe. Ɗal boom, sabu Allah wiyde he nder Qur’aan, “Min nelaani annabi so wonaa tawa ko he ɗemngal koreeji (leñol) mum en”, (Qur’aan 14:4) ene addana en wiyde ɓayde ɓaleeɓe ko leñɗi jooma en ɗemɗe, tawat nelaaɓe jippinooma he maɓɓe. Kono sabu coñce Islaam (Arabeeɓe) woownude hakkillaaji men wonnde neɗɗo ɓaleejo ko maccuɗo kadi nelaaɓe e annabaaɓe jaŋtateeɓe he Qur’aan ɓee kala ko Yahuudyankooɓe walla Arabeeɓe waɗi juulɓe ɓaleeɓe ene koɗni he hakkillaji mum en wonnde annabaagal e nelal ko ɗiin leñɗi tan keerorii ɗum.

jokku taro