Tag Archives: Featured

Mammadu Sammba Joop “MURTUƊO” (11 Korse 2009- 11 Korse 2021) en Njejjittaa.

So binndol e jaŋde ɗemngal Pulaar he mbaydi mum keseri haalaama, hakkillaaji njaha e won e inɗe, ko wayno Alfaa Ibraahima Soh, mo la Guinee, Muhammadu Modibo Aliw mo Kameruun, Dr Umaar Bah, mo Mauritanie, Mawɗo Amadu Hampaate Bah, Mali, e Mammadu Sammba Joop (2009-2021)  mo Fuuta Tooro (Mauritanie). Ɗiɗo adanɓe ɓee ko ɗemɗiyankooɓe fanniiɓe, kadi haɓaaɓe haa binndol Pulaar dañi heɓaade he alkule latin, kadi gooto e maɓɓe kala sosii (siñcii) galle muulirɗo defte, ngam haa winndooɓe Pulaar/Fulfulde mbaawa dañde ɗo muuli ballifanɗe mum en. “Binndi e Jaŋde” wonande Muhammadu Modibo Aliw, “Nuba” Ceerno Alfaa Ibrahiima Soh.

jokku taro

Omar Bolonndee Joop: Ngama waylitaare Afriknaare

Ñande 11 Duujal (Mai) 1973, Omar Bolondee Joop sagata feeloyaŋke-filosof senegaalnaajo luutndinooɗo laamu hooreejo Lewopool Sedaar Seengor, yiita ene hawri e lajal, tawi omo sokanoo e kasoo e Duunde Gore ndee. Ko ene wona jooni duuɓi cappanɗe Joy, yiyannde laamu nde, so wi’de ko o baraaɗo, heewɓe ene calii ɗum, ɓeen jagguɓe wonnde ko woni goonga koo, koo o baraaɗo. Artude e dew-rewe harbiyanke Bolondee Joop ko njiilaw (miijitaade) e dumunna waylitaare (rèvolution) he nder Senegaal.

Jokku Taro

Islaam e Pinal Fulɓe: Ndee deftere ko nde haala mum jogori haaloyeede ko juuti haa e yontaaji Payɗi

Islaam e Pinal Fulɓe ko tiitoonde deftere Ceerno Alhusayni Bah, ɓurɗo lollirde Bacca Bah, yaltunde ko ɓooyani to Galle Saato Papyrus Afrique. Caggal defte makko ɗiɗi fento: “Ñaawoore” e “Firtaare”, Islaam e Pinal Fulɓe kanum ari ko he mbaydi ngoɗndi. Ndee ɗoo kanum wonaa fento e fefindo, kono nde fawii ko he ganndal ngal joom mum anndi renndo mum gila nder haa boowal, ruttii kadi tabitiniri ɗum daliilaaji ƴoogaaɗi he defte binndaaɗe he ɗemngal Pulaar, Arab, Engele e Farayse.

jokku taro

Kesam-Hesamaagu he nder Magooji Pulaar

Gargol série Jeewo “Diewo” he Piindi TV addii kesam-hesamaagu he mbaydi magoyaagal Pulaar. Koɗorɗe jooɗɗe, werlaaji kesi e ñaantule jooɗɗe ene cinka ayaawooji laaɓtuɗi ɗi karallaagal numerique newni gaamnogol mum en. Jillondiral pulaagu e tuubankaagal, walla mbiyen tan pinal saareyeewal. Sabu ngaal pinal saareyeewal jaalii hannde he aduna hee fof, waɗi kala jiɗɗo yahdude e aduna o alaa-e- sago ko maa o nokka he maggal.

Jokku Taro

Hayyoo Jaari (Diary) Amen artii! Yoo felatnooɓe ndeƴƴu, yoo duwotonooɓe njokku.

Jaari Soh (Diary Sow) mo majjugol mum, jonte jawtuɗe ɗee, addannoo Senegaal fof dillude, artii Ndakaaru hannde Aljumaa, 29 Siilo, so en tuugniima he kabaruuji yoga he jaayndeeji leydi ndi. Jaari ko suka dewbo pullo Senegaalnaajo mo duuɓi 20, cuɓaaɗo laabi ɗiɗi, 2018, 2019, wonde almuuɗo ɓurɗo heɓtineede he nder Senegaal. Ɗuum jibinaniimo njeenaari laamu Senegaaal (bourse d’excellence) ngam waawde jaŋngoyde to duɗal keblorgal Louis-Le-Grand to Paris Frayse.

Jokku Taro

Ñalnde Finaatawaa Fulɓe Winndere to Gambia Koolol 8 Waɗaama

Ñalnde 26 Bowte (decembre) 2020, Fulɓe Adunaaru ndentoyii to Basse, leydi Gambia, ngam mawnin’de pinal e finaatawa Fulɓe. Ko ngol ɗoo woni koolol jeetati, gila ɓe puɗɗi yuɓɓin’de ɗiin-ɗoon ñalɗi. Bakkorde koolol ngol hikka ko “Ndaroɗen Ndannden Pulaagu”. Eɓɓo Ñalawma Finaataa Fulɓe Winndere ( International Fulɓe Cultural Festival Day) fuɗɗii ko he potital sukaaɓe Fulɓe he nder facebook, caggal jeewte e gostondiral hakkillaaji he ko yowtii he wuurnude ɗemngal Pulaar e pinal Fulɓe ɓe cosi (cinci) ɗerewol facebook, Fulbe Africa, ko he ɗuum yuɓɓin’de o ñalawma jibinaa.

Jokku Taro
« Older Entries Recent Entries »